Aktuālā informācija par projektu 2019./2020.m.g.

Atbilstoši projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts).6.darbībai pieejamajam finansējumam sākot ar 2019. gada 1. septembri tiek noteiktas šādas izmaiņas finansējumā:karjeras attīstības atbalsta pasākumu nodrošināšanai: 6,00 EUR uz izglītojamo mācību gadā(2018./19.māc.gadā bija 8,50 EUR). Ņemot vērā projekta vadības norādījumus un situāciju valstī - pieprasījumu darba tirgū, vairāku projektu vienlaicīgu realizēšanu izglītības iestādēs, kā arī izvērtējot līdzšinējo projekta darbības pieredzi, projekta satura īstenošanai 2019./20.mācību gadā tiek izvirzīti šādi  galvenie akcenti:

1.      KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole (ir veiktas izmaiņas KAA pasākuma plāna veidlapā un pārstrādāti noteikumi plāna veidošanā, norādīti ierobežojumi pakalpojumu sniedzēju piesaistē, ir paredzētas neplānotas vizītes uz pasākumiem to kvalitātes novērtēšanai, izvirzīti nosacījumi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai un pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšanai);

2.      Jēgpilns, uz izglītojamo vērsts PKK darbs (grupu un individuālo konsultāciju nodrošināšana, izglītojamo KAA vajadzību izpēte un analīze, pēctecīgi, vecumposmam atbilstoši KAA pasākumi, kas veicina mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanu);

3.      Projekta ilgtspējas nodrošināšana (mērķtiecīga darba plānošana KAA sistēmas uzturēšanai, balstoties uz izglītības iestādes un pašvaldības plānošanas dokumentiem,  PKK iesaiste, apkopojot rezultātus par  izglītības iestādē realizētajiem KAA pasākumiem iepriekšējā periodājo  tuvākajā laikā gaidāma projekta starpposma izvērtēšana un sadarbībā ar IZM tiek gatavoti priekšlikumi iespējamam projekta pagarinājumam) 

Plānojot pasākumus un nodarbības skolēniem, nozaru informācija un darba tirgus prognožu pētījumi atrodami šeit: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=312&mid=313.

Dagdas novadā izmēģinājuma skolas ir Andrupenes pamatskola un Ezernieku vidusskola ,kur strādā pedagogs - karjeras konsultants Sandra Vērdiņa .Arī ar Dagdas vidusskolas vienu klasi strādās pedagogs-karjeras konsultants Sandra Vērdiņa.Kopējā Sandras Vērdiņas darba noslodze 0,31. Dagdas vidusskolā strādās pedagogs-karjeras konsultants Regīna Pauliņa uz likmi 0,50. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam ir apstiprināts no VIAA puses , tad tiks sekots ,kā šis plāns tiks īstenots izglītības iestādēs.

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča

2019. gada 11. septembrī