Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana arī Dagdas novadā

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šī gada martā ir uzsākusi sadarbības līgumu parakstīšanu ar novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

 

Projekta darbības laikā vispārējās izglītības iestādēs Latvijā ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

 

2017. gada 2. martā tika slēgts sadarbības līgums ar Dagdas novada pašvaldību, kura ir izteikusi vēlmi uzsākt darbības jau 2016./2017. mācību gadā.

 

Kāds būs pašvaldības ieguvums? No projekta algots pedagogs karjeras konsultants (turpmāk PKK) + papildizglītība + materiāli + pasākumi skolās, Izglītības likuma un skolu akreditācijas prasību izpilde un tā rezultātā veiksmīgāki absolventi.

 

Uz doto brīdi karjeras atbalsta pasākumi, ko sniegs pedagogs karjeras konsultants, tiks nodrošināti projekta izmēģinājumskolās : Ezernieku vidusskola un Andrupenes pamatskola, kā arī projekta neiesaistītajās skolās: Dagdas vidusskolā un Andzeļu pamatskolā. Atbilstoši izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam noteiktajam PKK darba slodze: 1 PKK uz 700 izglītojamo (2017.gadā), 1 PKK uz 600 izglītojamo (2020. gadā). Projekts ļauj algot PKK ne mazāka kā 30 % noslodzē (0,3 PKK uz 210 izglītojamajiem). Līdz ar to novadā uz doto brīdi strādās kā pedagogs karjeras konsultants Ezernieku vidusskola skolotāja Sandra Vērdiņa iepriekš minētājās skolās. Pedagoga karjeras konsultanta pienākumos būs: dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai, karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām, informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei, grupu karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem, sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos, izpētes un metodisko darbu veikšana, profesionālo kompetenču pilnveidošana. Šobrīd notiek darbs pie karjeras izglītības programmas izstrādāšanas un karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanas.

 

M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

16.03.2017.

 

Saistītās publikācijas: