Skolu darbs projektā attaisnojas

No 2017. gada Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Dagdas novada Ezernieku un Dagdas vidusskolas, Andrupenes un Andzeļu pamatskolas turpināja dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņem 22 skolēni, ar kuriem strādā profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un dažādu priekšmetu skolotāji.

Konsultatīvais atbalsts parasti ir tieši vai netieši vērsts uz to, lai skolēns sasniegtu vismaz lielāko daļu sekojošo mērķu:

1.Izpratne. Pilnveidota izpratne par problēmu cēloņiem un attīstību.

2.Attiecības ar citiem. Iegūta prakse labāk veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem.

3.Sevis apzināšanās.

4.Sevis pieņemšana. Spēja veidot un uzturēt pozitīvu attieksmi pret sevi.

5.Pašaktualizācija. Virzība uz sava potenciāla pilnīgu izmantošanu un pilnveidi.

6.Problēmu risināšana. Atbalsts to problēmu risināšanā, kuras konsultatīvā atbalsta saņēmējs nespēj atrisināt vienatnē.

7.Psiholoģiska izglītība. Pieeju un tehniku apguve savas uzvedības izpratnei un kontrolei.

8.Sociālo prasmju apguve.

9.Kognitīvās izmaiņas.

Uzvedības izmaiņas.

10.Izmaiņas sistēmās. Sociālo sistēmu (piemēram, ģimenes) izmaiņu veicināšana.

11.Dzīves vadības pamats.

12.Kompensācija. To prasmju pilnveide, kas nepieciešamas, lai labotu iepriekš, neadekvātās uzvedības laikā, pieļautās kļūdas.

13.Sociālā iekļaušanās. Vēlmes un spējas aktīvi iekļauties sabiedrībā.

 Tāpat projekta ietvaros vienai skolniecei tika iegādātie individuālie līdzekļi (drēbes, apavi un ttl).

Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem. Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība. Diemžēl ir arī bērni, kuri vēl nav novērtējuši projekta piedāvātas iespējas. Tomēr lielākā daļa vecāku atbalsta bērnu piedalīšanos projektā, jo uzskata, ka tādā veidā bērnam ir iespēja papildus nodarboties ar skolotāju skolā kā ar privātskolotāju. Pašlaik pedagogi veic audzēkņu individuālo plānu izvērtēšanu.

Dagdas novada IKSN vadītāja ,projekta koordinatore M.Micķeviča