Projekta realizēšana Ezernieku vidusskolā

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

 

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā ir iesaistīti 4 skolēni.

 

Tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai, pievēršot uzmanību skolēnu sociālekonomiskiem riskiem un grūtībām mācīties.

 

Projektā iesaistīto izglītojamo vecāki pozitīvi vērtē doto aktivitāti, jo bērni var uzlabot  mācību sasniegumus,  padziļināt savas zināšanas un iegādāties individuālos lietošanas priekšmetus.

 

Skolēniem, kuri labprāt iesaistās projekta paredzētajās aktivitātēs viennozīmīgi ir pozitīvs rezultāts: tiek dota iespēja strādāt ar skolotāju individuāli, apgūt nesaprasto tematu, izpildīt mājas darbus, veidojas labāks kontakts ar pedagogu, skolēni nebaidās jautāt neizprasto, cenšas uzlabot pārbaudes darba vērtējumu, papildus mācoties neapgūto. Ir iespēja padziļināti apgūt stundās mācāmo vielu.

 

Problemātiski palīdzēt tam skolēnam, kuram ir vairāki attaisnoti kavējumi vai kurš ir piekritis sadarboties projekta ietvaros gan ar priekšmeta skolotāju, gan skolas psihologu, tomēr izvairās ne tikai no papildus darba priekšmetā, bet pat no sarunas, uzskatot, ka pats varēs tikt galā ar savām problēmām.

 

Diāna Kiseļova

Ezernieku vidusskola

12.02.2018.