Projekta realizēšana Dagdas vidusskolā

Dagdas vidusskola 2017./2018. m. g. ir iesaistījusies projektā SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

 

1.semestrī tika iesaistīti 4 skolēni, bet 2. semestrī 3 skolēni.

 

Galvenokārt uzmanība tika pievērsta skolēnu konsultācijām mācību priekšmetos, kas sagādā grūtības – matemātika, angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, kā arī papildus pasākumiem – konsultācijām ar sociālo pedagogu un psihologu, individuālām sarunām ar klases audzinātāju.

 

Projekta pasākumu realizēšanas rezultātā skolēniem ir uzlabojušās sekmes, izveidojusies lielāka atbildības sajūta par savu uzvedību, ir mazāk stundu kavējumu, bet sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas veicinājušas labāku sadarbību ar klases biedriem, vienaudžiem un ģimenes locekļiem. Konsultatīvais atbalsts ir rezultatīvs, jo atbalsta mehānisms tiek pielāgots izglītojamā vajadzībām. Atbalsts katram skolēnam orientēts uz konkrētu mācību saturu, tas rosina skolēnu līdzdarboties. Ir mainījusies skolēnu attieksme, jo ir pastāvīga individuāla kontrole.

 

Visi šie skolēni labprāt sāka vairāk sportot un piedalījās tautas bumbas un florbola sacensībās, pārstāvot Dagdas vidusskolas komandu, apmeklē treniņus futbolā. Viens no viņiem ar interesi sāka apmeklēt kokapstrādes pulciņu.

 

Trijiem skolēniem ļoti nepieciešams bija arī atbalsts ekonomisko risku jomā, jo tika iegādāti visvairāk nepieciešamie apģērbi, apavi un kancelejas preces. Vecāki ir ļoti pateicīgi par šādu iespēju, jo maznodrošinātai ģimenei šī ir liela palīdzība.

 

Velta Augustova

Dagdas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

12.02.2018.

Dagdas vidusskola 2017./2018. m.g. turpina darbu projektā SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

2. semestrī iesaistīti 3 skolēni un 9 pedagogi.


Galvenokārt uzmanība tika pievērsta skolēnu sekmēm matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā, kā arī papildus pasākumiem: individuālām sarunām ar klases audzinātāju, konsultācijām ar sociālo pedagogu un psihologu.


Rezultātā skolēniem ir mazāk stundu kavējumu, uzlabojušās sekmes, atbildība, bet sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas veicinājušas labāku sadarbību ar klases biedriem, vienaudžiem un ģimenes locekļiem. Pastāvīga individuāla kontrole palīdz mainīt attieksmi pret mācībām. Dažkārt skolēni izvairās no sarunas un papildnodarbībām, uzskatot, ka paši var tikt galā ar savām problēmām. Pozitīvs projekta ieguvums ir tas ,ka varējām vienam skolēnam iegādāties individuālās lietošanas priekšmetus (proti apģērbu) .


Dagdas vidusskolas skolotāja Aina Slesare

08.05.2018.