Projekta realizēšana Andzeļu pamatskolā

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Andzeļu pamatskolā

 

Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Andzeļu pamatskolā ir iesaistīti 8 skolēni.

 

Izstrādājot individuālos priekšlaicīgas mācību pamešanas riska samazināšanas plānus, uzmanību pievērsām ar mācībām un skolas vidi saistītajiem riskiem – grūtības mācībās, ekonomiskajiem riskiem, materiāliem apstākļiem - un ar ģimeni saistītajiem riskiem.

 

Projektā iesaistīto izglītojamo vecāki ir pateicīgi un pozitīvi novērtējuši projektu, jo bērni var uzlabot mācību sasniegumus, iegādāties individuālos lietošanas priekšmetus, saņemt lielāku atbalstu  skolā  no  mācību  priekšmetu  skolotājiem.

 

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja individuāli apgūt trūkstošās zināšanas, saņemt papildus konsultācijas, līdz ar to netiek meklēti iemesli, lai izvairītos no mācībām. Pakāpeniski  notiek  mācību sasniegumu  uzlabojumi. Ļoti būtiski, ka starp izglītojamo un pedagogu ir izveidojušās savstarpējās uzticēšanās attiecības.

 

Otīlija Loginova

Andzeļu pamatskolas skolotāja

08.02.2018.