Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā 2019./20.m.g. 1.semestrī

Ezernieku vidusskolā 1.semestrī tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai 8 skolēniem no 5. līdz 12.klasei.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja individuāli apgūt trūkstošās zināšanas, saņemt papildus konsultācijas.

Konsultācijas tika sniegtas matemātikā un latviešu valodā. Grūtības matemātikas apguvē skolēniem saistās ar iekavēto jau iepriekšējā izglītības posmā, slimības un citu kavējumu dēļ.

Konsultācijās tiek sniegti papildus paskaidrojumi par stundās neizprasto, nokavētajām tēmām, individuāli izskaidrotas kļūdas, kas pieļautas mājas darbos un pārbaudes darbos.

Pateicoties šai iespējai, skolēni regulāri gūst individuālu atgriezenisko saiti par saviem mācību sasniegumiem matemātikā, sekmīgi izpilda pārbaudes darbus  un spēj sekot mācību satura apguvei kopā ar visu klasi.

Individuālās konsultācijas latviešu valodā tiek sniegtas skolēniem, kuriem sagādā grūtības apzinātā lasītprasme, teksta uztvere un izpratne, spēja izteikties.

Konsultāciju laikā skolēni ir centīgi, labprāt sadarbojas, pieņem skolotājas palīdzību, ir labvēlīgi noskaņoti darbam.

Pateicoties šai iespējai skolēni attīsta lasītprasmi un rakstītprasmi, labāk izprot uzdevumu nosacījumus, spēj atstāstīt izlasīto, bērni uzdod jautājumus, domā, analizē, izvērtē. Individuālās konsultācijas palīdz skolēniem uzlabot un pilnveidot savas zināšanas.

Pozitīvs ieguvums, ka skolēni kļūst drosmīgāki, pārliecinātāki par savām zināšanām, kā arī skolēniem nedaudz uzlabojas vērtējumi.

 

Informāciju apkopoja direktora vietniece audzināšanas darbā Svetlana Malinovska