Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Dagdas novada izglītības iestādēs 2018./19.m.g. 1.semestrī

 

 * Andzeļu pamatskolā ir iesaistīti 7 skolēni. Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja individuāli apgūt trūkstošās zināšanas, saņemt papildus konsultācijas, līdz ar to netiek meklēti iemesli, lai izvairītos no mācībām. Skolēni novērtē to, ka pārējie neredz viņu kļūdas, kļūst drošāki, pārliecinātāki. Kaut nedaudz, bet tiek uzlaboti mācību sasniegumi, vērojama pozitīva attieksme pret veicamo darbu. Ļoti būtiski, ka starp izglītojamajiem un pedagogiem ir izveidojušās labvēlīgas savstarpējās attiecības.

 Projektā iesaistīto izglītojamo vecāki ir pateicīgi un pozitīvi novērtējuši projektu, jo bērni var uzlabot vērtējumu mācību priekšmetos, apgūt dažādu iemeslu dēļ iekavēto mācību vielu, saņemt lielāku atbalstu.

Andzeļu pamatskolas skolotāji

  *1.semestrī Ezernieku vidusskolā ir iesaistīti 7 skolēni no 5. līdz 12.klasei. Tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai, pievēršot uzmanību skolēnu sociālekonomiskiem riskiem un grūtībām mācīties. Tie ietvēra pedagoga individuālās konsultācijas katram no projekta dalībniekiem. Visvairāk pedagogu – asistentu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.

 Matemātikas skolotāja: Bronislava Andžāne

 Individuālas konsultācijas matemātikā tiek sniegtas skolniecei, kurai ir grūtības matemātikas apguvē, jo bieži kavē skolu, slimo. Konsultācijās viņai tiek sniegti papildus paskaidrojumi par stundās neizprasto vai nokavētajām tēmām. Pateicoties šai iespējai, skolniece sekmīgi izpilda pārbaudes darbus matemātikā un spēj sekot mācību satura apguvei kopā ar visu klasi.

 Matemātikas skolotāja: Irēna Dārzniece

 Skolēni labprāt apmeklē individuālas konsultācijas matemātikā. Individuālās nodarbības palīdz apgūt mācību vielu, ko nespēj stundas laikā. Konsultācija bērni uzdod jautājumus, domā, analizē. Vērojama pozitīva dinamika vērtējumos.

Latviešu valodas skolotāja: Veneranda Lutinska

 Projektā strādāju ar 5.-6.klases skolēniem latviešu valodā. Skolēni apmeklē nodarbības. Tā kā slikti pārvaldīja latviešu valodu, tagad nekautrējas iet pie tāfeles. Prot uzrakstīt vienkāršus paplašinātus teikumus. Vienkāršiem teikumiem var atstāstīt izlasīto. Uzdod jautājumus par nesaprasto tematu. Labvēlīgi noskaņoti darbam.

 Angļu valodas skolotāja: Svetlana Grebneva

 Atbilstoši sastādītam atbalsta pasākumu plānam, skolēni apmeklē konsultācijas. Konsultāciju laikā bērni ir aktīvi un centīgi. Individuālās konsultācijas palīdz skolēniem uzlabot un pilnveidot savas angļu valodas zināšanas. Ir izveidotas atgādnes, kuras skolotājs piedāvā skolēniem izmanot nodarbību laikā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā S.Malinovska

* Dagdas vidusskolā pašlaik projektā piedalās viens skolēns, kurš šajā mācību gadā uzsāka mācības Dagdas vidusskolā. Zēns ir pieklājīgs, kautrīgs, cenšas sadarboties ar projektā iesaistītajiem skolotājiem (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, vēsture), apmeklē papildnodarbības, lai uzlabotu sekmes, kā arī konsultējas ar psihologu un sociālo pedagogu. Salīdzinot ar mācību gada sākumu, uzlabojušās latviešu valodas zināšanas, sazinās latviešu valodā (pirms tam tikai krievu valodā). Klasē ir draudzīgs, piedalās klases pasākumos. Daudz kavējumu gan slimības, gan mājas apstākļu dēļ, bet visi kavējumi ir attaisnoti. Skolēna iesaistīšanai šajā projektā ir pozitīvs rezultāts.

 Skolotāja Aina Slesare

* Andrupenes pamatskolā projektā piedalās 2 skolēni. Salīdzinot ar mācību gada sākumu, uzlabojušās zināšanas valodu jomas priekšmetos un arī bioloģijā, ķīmijā. Nodarbības papildus sekmē katra skolēna izaugsmes dinamiku. Līdz ar to darbs turpināsies arī 2. semestrī.

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča