Projekta Nr.8. 3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā 2020./21.m.g. 1.semestrī

2020./2021. mācību gadā Ezernieku vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņem pamatskolas un vidusskolas skolēni. 1.semestrī tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai 14 skolēniem no 5. līdz 12.klasei. Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību darbu un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, valodas barjeru.

Latviešu valodas skolotājas Žanna Rapša un Veneranda Lutinska uzskata, ka projekta Pumpurs ietvaros skolēni kļuva drošāki. Spēj uzdot jautājumu, ja kaut ko nesaprot, veidot teikumus. Daļēji spējīgi pierakstīt dzirdētu informāciju. Trenējas rokraksta izkopšanā. Labprāt iesaistās darbā, jo viņiem patīk individuālās nodarbības.

Matemātikas skolotāja Irēna Dārzniece atzīst, ka individuālas konsultācijas projekta ietvaros iesaista skolēnus mācību procesā liekot domāt, izzināt, analizēt un secināt. Pumpurs palīdz apgūt mācību vielu, ko nespēj mājās paši. Skolēni labprāt pilda uzdevumus, atbild uz jautājumiem. Ar prieku komunicē attālinātā mācību procesa laikā.

Matemātikas skolotāja Bronislava Andžāne uzsver, ka individuālas konsultācijas matemātikā tiek sniegtas skolēniem, kuriem ir grūtības matemātikas apguvē, vājas pamatzināšanas, grūti koncentrēties mācību darbam, ir vājas loģiskās domāšanas spējas. Konsultācijās skolēni saņem papildus paskaidrojumus par neizprasto, tiek individuāli izskaidrotas kļūdas, kas pieļautas mājas darbos un pārbaudes darbos. Skolēni labprāt iesaistās nodarbībās, ieklausās skolotājas skaidrojumos par neizprasto, cenšas izlabot mājās vāji atrisinātos uzdevumus. Nesekmīgi izpildītos pārbaudes darbu uzdevumus risina kopā ar skolotāju, cenšoties līdzīgus uzdevumus atrisināt pēc parauga.

Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem  ir pozitīvas. Skolotāji uzskata, ka katrs atbalsta pasākums ir ļoti būtisks un svarīgs izglītojamajiem. Ar projekta atbalsta palīdzību skolēniem var sniegt papildus atbalstu mācību satura apguvē un, strādājot individuāli, katru skolēnu iepazīst labāk, tādējādi nodrošinot arī emocionālu atbalstu no skolotāja puses.

 

Informāciju apkopoja direktora vietniece audzināšanas darbā Svetlana Malinovska