Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā 2019./2020. mācību gadā bija iesaistīti 10 skolēni - 1.semestrī tie bija 8 izglītojamie un 2.semestrī – 8. Projektā bija iesaistīti gan jaunieši, kuriem šogad jāabsolvē mācību iestāde, gan jaunāku klašu skolēni.

Matemātikas skolotāja Bronislava Andžāne:

Individuālas konsultācijas matemātikā tika sniegtas skolniecei, kurai ir grūtības matemātikas apguvē, grūti koncentrēties, apgūt jaunu mācību saturu. Konsultācijās sniegti papildus paskaidrojumi par stundās neizprasto, nokavētajām tēmām, individuāli izskaidrotas kļūdas, kas pieļautas mājas darbos un pārbaudes darbos.  Skolniece parasti sagatavoja savus jautājumus, bieži vien vēlējās aprunāties arī par dzīvi, ne tikai par matemātiku.  Grūtības ar matemātikas apguvi sākās tad, kad ārkārtas situācijas dēļ bija jāpārtrauc klātienes konsultācijas. Pa telefonu meitene nezvanīja, neko nejautāja. Ja iepriekš tika brīdināta par zvanu, tad nākamajā dienā atbildēja uz to. Mājas darbi vairs netika pildīti patstāvīgi vai arī nepildīja nemaz. Patstāvīgi apgūtās tēmas nāksies nostiprināt nākamajā mācību gadā.                                                                                                         

Viena skolniece projektā tika iesaistīta tikai mācību gada 2.pusgadā. Viņa ir nedroša, klasē stundā neuzdod jautājumus, reizēm neatbild uz skolotāja jautājumiem. Meitene ar lielām grūtībām ir apguvusi matemātiku visus vidusskolas gadus, jo vājas pamatskolas zināšanas, nespēja loģiski domāt, atcerēties terminus un jēdzienus, kā arī uzdevumu risināšanas paņēmienus neļāva sekmīgi virzīties uz priekšu matemātikā. Visos izpildītajos pārbaudes darbos bija jāuzlabo vērtējums. Pozitīvi tas, ka meitene pati labprāt vēlējās apmeklēt konsultācijas, kā arī 2.pusgadā iesaistīties projektā. Sadarbībā ar skolotāju papildus konsultācijās meitene kļuva atvērtāka, drošāka, izpildīja norādījumus, jautāja nesaprotamo. Arī iestājoties ārkārtas situācijai, skolniece sarakstījās, sazvanījās, savu spēju robežās centās pildīt uzdoto.

Matemātikas skolotāja Irēna Dārzniece:

Projekta ietvaros notika atbalsta sniegšana un individuāls darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu matemātikā. Konsultācijās bērni atkārtoja stundā dzirdēto un nesaprasto. Individuālās konsultācijās skolēniem bija iespēja uzdod jautājumus, trenēties konkrētu matemātisku prasmju attīstīšanā. Uz konsultācijām skolēni gāja labprāt. Novērots arī sekmju uzlabojums.                                    

Latviešu valodas skolotāja Veneranda Lutinska:

Strādājot individuāli, skolēni skaļi lasa tekstu. Attīsta lasītprasmi. Jautā nesaprotamos vārdus. Mācās uzdot jautājumus par tekstu. Paši meklē atbildes. Kļūst bagātāks vārdu krājums. Veidojot teikumus ar balsta vārdiem, attīsta rakstītprasmi. Spēj uzrakstīt  vienkāršiem teikumiem vēstījumu pēc dotā plāna. Literatūras stundās spēj atbildēt uz jautājumiem. Stundās jūtas drošāk, iesaistās darbā. Iespēju robežās pilda mājas darbus. Labprāt apmeklē konsultācijas, pieņem skolotāja palīdzību.

Noteikti skolēni ir tikai ieguvēji. Kaut nedaudz tiek uzlaboti mācību sasniegumi, sekmēta mācību motivācija. Ļoti būtiski, ka starp izglītojamajiem un pedagogiem ir izveidojušās labvēlīgas savstarpējās uzticēšanās attiecības.

 

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece Svetlana Malinovska sadarbībā ar projektā iesaistītajiem pedagogiem Bronislavu Andžāni, Irēnu Dārznieci un Venerandu Lutinsku.