Pārskats par projekta aktivitātēm Dagdas vidusskolā 2019./20.m.g. 1.semestrī

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

 Pavisam individuālie attīstības plāni skolā ir 8 skolēniem. Kā atzīst projektā iesaistītie klases audzinātāji skolēni cenšas konsultācijas apmeklēt regulāri. Nodarbību procesā iesaistās labprāt. Līdz ar to skolēni kļūst nedaudz drosmīgāki, pārliecinātāki par savām zināšanām. Tomēr, kā atzīmē psihologs, bieži saskaroties ar grūtībām uzdevumos, pilda tos ačgārni, neprecizējot izpildes pareizību. Pozitīvs ieguvums, ka skolēniem uzlabojās nedaudz vērtējumi. Rakstu darbos pieļauj mazāk pareizrakstības kļūdu. Darbā ar tekstu pieļauj mazāk kļūdu, kļūst uzmanīgāki un centīgāki. Jāatzīst, ka vairums iesaistīto projektā skolēni koncentrējas darbam ar skolotāja palīdzību, vieni strādā ar grūtībām, vajadzīgs pastāvīgs skolotāja atbalsts un pamudinājums.

 Svarīgi arī turpmāk skolēniem regulāri apmeklēt sociālo pedagogu un psihologu, projekta ,,Pumpurs’’ konsultācijas mācību priekšmetos. Daudz jāstrādā ar skolēniem, lai izprastu savas atbildības nozīmi panākumu gūšanā, uztvertu likumsakarības matemātikā un trenētu atmiņu.

 

Sagatavoja klases audzinātājas: Liene Vorobjova, Ināra Galilejeva, Aina Slesare, Anna Jubele