Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros Dagdas novada pašvaldībā tiks īstenoti jauniešu iniciatīvu projekti.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros un, saskaņā ar 2017. gada 30. augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/07 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001, Dagdas novada pašvaldībā, laika posmā: no 01.02.2019. līdz 31.08.2019., tiks īstenoti trīs jauniešu iniciatīvu projekti:

1. LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas (Dagdas nodaļas) projekts “Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais”;

2. Andzeļu pagasta jauniešu biedrības “OrhidejasS” projekts “Jūtos skolā labi - mācos ar prieku”;

3. Jauniešu biedrības “Dagne” projekts “Es esmu aktīvs – bet tu?!”.                                   

Kopējais projektu īstenošanai paredzētais Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” finansējums ir 13800,- EUR. Savu ideju īstenošanai katra biedrība saņems 4600 EUR.

Projekta mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1.līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.


Minimālais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā, ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Paldies projektu iesniedzējiem un projektu vērtēšanas komisijai par ieguldīto darbu!

 

Informāciju sagatavoja: Aina Odiņeca, Dagdas novada JIC vadītāja un jauniešu iniciatīvu projektu koordinatore Dagdas pašvaldībā