Darbība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2020./2021. m. g.

2020./2021. m. g. Dagdas novada skolas turpina darbību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Projekts ietver vairākus atbalsta pasākumus – pedagoga, psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, speciālā izglītības pedagoga, surdotulka, asistenta vai ergoterapeita konsultācijas un atbalstu, starppilsētu un starpnovadu sabiedriskā transporta biļešu kompensāciju, pilsētas sabiedriskā transporta biļešu kompensāciju, naktsmītnes nodrošināšanu dienesta viesnīcā vai internātā, ēdināšanu, individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanu, individuālo lietošanas priekšmetu iegādi, speciālā transporta nodrošināšanu.

Šajā mācību gadā projektā ir iesaistītas trīs Dagdas novada izglītības iestādes – Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola un Andrupenes pamatskola. Projektā iesaistīti trīsdesmit skolēni ar kuriem strādā divpadsmit pedagogi un psihologs. Katram skolēnam ir sagatavots individuālais atbalsta pasākumu plāns. 2020./2021. m.g. galvenokārt tiks sniegtas konsultācijas latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un izglītības psihologa konsultācijas.

 

Projekta koordinatore Dagdas novada pašvaldībā

Regīna Pauliņa