Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020.gada 2.semestrī

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Dagdas  vidusskolā   2019./2020. mācību gadā  2.semestrī  bija iesaistīti  7.skolēni.

Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020. gada 2. semestrī

1. skolēns apmeklēja konsultācijas un pildīja uzdoto latviešu valodā 2 reizes mēnesī, angļu valodā 1 reizi mēnesī, matemātikā 1 reizi mēnesī. Konsultācijas notika no mācību gada sākuma līdz marta mēnesim.

Zēnam latviešu valodā ir problēmas ar rakstīšanas uzdevumiem. Individuālās konsultācijas apmeklēja nelabprāt, strādāja viduvēji, uzdevumus pildīja bez intereses.

Angļu valodā  prot veidot vienkāršus teikumus, problēmas sagādā jautājuma teikumu veidošana. Otrajā pusgadā akcents bija likts uz teikumu veidošanu un lasīšanas prasmes pilnveidošanu. Skolēns apmeklēja nodarbības. Nodarbībās strādāja labi. Jau prot veidot vienkāršus teikums pēc parauga, tomēr ar vārdu krājumu ir problēmas, tāpēc ka skolēnam ir grūti koncentrēties un atcerēties mācītos vārdus. Viņš pārsvarā var to darīt tikai ar atgādnes palīdzību. Tika izpildīti gandrīz visi mājās darbi, tomēr individuālo darbu ar zēnu jāturpina.

Matemātikā veic skaitļošanas darbības ar veseliem skaitļiem, darbības ar daļskaitļiem veic ar atgādņu palīdzību, grūti padodas uzdevumi, kur vajag strādāt ar tekstu.  Zēns koncentrējas darbam ar skolotāja palīdzību, viens strādā ar grūtībām, vajadzīgs pastāvīgs skolotāja atbalsts un pamudinājums. Pārsvarā zēns iegaumē īslaicīgi, nesaskata kopīgās likumsakarības. Lai prastu risināt tipveida uzdevumus, lai iemaņas un prasmes nostabilizētos, nepieciešams regulārs atkārtošanas darbs skolotāja vadībā.

2. skolēns apmeklēja konsultācijas un pildīja uzdoto latviešu valodā 2 reizes mēnesī, angļu valodā 1 reizi mēnesī, matemātikā 1 reizi mēnesī. Konsultācijas notika no mācību gada sākuma līdz marta mēnesim.

Latviešu valodā regulāri apmeklēja visas konsultācijas un pildīja uzdoto. Kopumā strādāja viduvēji, jautāja, ja bija neskaidrības. Dažus uzdevumus pildīja ar interesi.

Angļu valodā aktīvi apmeklēja nodarbībās, centās pildīt visus mājas darbus, jautāja, ja kaut ko nesaprata. Zēns cenšas, prot strādāt individuāli, ja skolotājs lēni un saprotami skaidro vielu.  Labāk padodas veidot vienkāršus teikumus pēc parauga gan mutiski, gan rakstiski. Tomēr vēl jāpiestrādā pie lasīšanas, jo skolēnam vajag ilgāku laiku, lai izpildītu uzdevumu. Zina un lieto mācītos vārdus, labi izmanto atgādnes.

Matemātikā veic skaitļošanas darbības ar veseliem skaitļiem, darbības ar daļskaitļiem veic ar grūtībām. Stundās ir uzmanīgs, cenšas pildīt uzdoto, pārsvarā iegaumē īslaicīgi, mehāniski, jācenšas matemātikā uztvert likumsakarības. Ātri aizmirst, jātrenē atmiņa. Vajadzīgs pastāvīgs skolotāja atbalsts un pamudinājums. Pārsvarā zēns iegaumē īslaicīgi, nesaskata kopīgās likumsakarības. Lai skaitļošanas prasmes nostabilizētos, nepieciešams regulārs darbs, ieteicamas individuālās konsultācijas.

Informāciju apkopoja klases audzinātāja Anna Jubele

1.skolniece pieļauj mazāk kļūdu lasot. Dažreiz ir grūtības paust savas domas rakstiski. Cenšas rakstīt, lietojot pieturzīmes. Neuzmanības dēļ ir grūtības teksta uzdevumu izpratnē. Labāk orientējas apgūtajā vielā.

2.skolniece ir kļuvusi drošāka, izsakot savas domas par lasīto. Cenšas iegaumēt un atcerēties jaunos vārdus. Grūtības sagādā rakstu darbi. Nespēj ilgi koncentrēt uzmanību mācību darbā. Drošāk un ātrāk sniedz atbildi uz jautājumiem. Cenšas uzdevumus pildīt patstāvīgi, labi koncentrējas, taču izpildes kvalitāte ir vāja. Izvairās lūgt palīdzību, tāpēc bieži uzdevumu noteikumus izprot nepareizi. izpildes laikā iekļaujas vāji. Jāpilnveido latviešu valodas vārdu krājums.

3.skolēns ir kļuvis drošāks, nekautrējas uzdot jautājumus. Labprāt lasa un cenšas par izlasīto stāstīt. Rakstu darbos lieto pieturzīmes. Zēns uzrāda labas zināšanas, plašu redzesloku, taču ekspresīvās runas nepietiekama attīstība neļauj optimāli prezentēt savas kompetences. Uzdevumus pilda patstāvīgi, palīdzību lūdz dažreiz, kas samazina skolēna mācību rezultātus.

4.skolniece cenšas lasīt, bet ir grūtības paust savas domas par izlasīto. Rakstu darbi sagādā grūtības, jo pieļauj daudz ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu. Labāk strādā ar tekstiem un informācijas avotiem. Ir nepilnības patstāvīgajos darbos. Darbā nepieciešams paraugs.

Informāciju apkopoja klases audzinātāja Liene Vorobjova

Skolēns regulāri un čakli apmeklēja sociālo pedagogu un psihologu, konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā. Nodarbību laikā skolēns noteica savas intereses mācīšanās stila priekšrocībās, kā arī paplašināja zināšanas par savas personības īpašībām, kas paredzami ļautu viņam optimāli uzrādīt savas spējas gan mācībās, gan saskarsmē. Matemātikā, latviešu un angļu valodā pildīja visus uzdevumus, strādāja ar interesi un aizrautību. Rezultātā viņš izveidoja savu mini vārdnīcu ar apgūtajiem vārdiem un izteicieniem. Skolēns padziļināti apguva vārdu izrunu. Zēns ir patstāvīgs, labsirdīgs, draudzīgs. Stundu laikā nav  problēmu. Skolēna sekmes ir atbilstošas viņa spējām.

Informāciju apkopoja klases audzinātāja  Ināra Galilejeva