Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020./ 2021. m. g. 1. semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/l/001

SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Latviešu valodā konsultāciju laikā skolēni pilnveidoja lasītprasmi, rakstītprasmi un valodas lietojuma prasmi. Nekautrējās uzdot jautājumus par neizprasto mācību vielu, vienmēr bija ieinteresēti uzlabot vērtējumu, pabeigt neizpildītos uzdevumus.

Pozitīvi ir tas, ka konsultāciju laikā var mācīties sev piemērotā tempā, neizjūtot stresu.

Konsultācijās pie psihologa kopā ar skolēniem tika apzināts iespējamo problēmu loks, kas traucē optimāli iekļauties mācību procesā. Tika mācītas pašpalīdzības tehnikas trauksmes mazināšanai, ko viņi labprāt apguva.

Pilnveidotas verbālās prasmes.

Nodarbību laikā tika apzināti arī personības resursi  -  spējas, veikumi; ar mērķi veidot pozitīvu paštēlu. Pilnveidotas kognitīvās spējas, tas ir, uzmanības koncentrēšanās un sadalīšanas, domu formulēšanas un verbalizēšanas spējas.

Matemātikas konsultācijās tika nostiprināta stundās apgūstamā viela. Rezultātā skolēni kļuva drošāki, sāka aktīvāk iekļauties stundas darbā, uzrādīt sekmīgus rezultātus pārbaudes darbos.

 

Klases audzinātāja Liene Vorobjova