Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Dagdas  novada pašvaldība 2017.gada 26.septembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu P6 -13/07 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus četru  Dagdas  novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

 

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

 

Šajā projektā iesaistītas Dagdas  vidusskola, Ezernieku vidusskola, Andzeļu un Andrupenes  pamatskola . Projektā novadā paredzēts iesaistīt 20 skolēnu. Speciālisti /skolotāji  ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. Veiksmīgi ir sagatavoti individuālie plāni  katram  audzēknim. Par projekta līdzekļiem ir  apmaksāts pedagogu un citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēta arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. Dagdas novada pašvaldībai 2017./2018.mācību gada I semestrī paredzētais finansējums bija 7469,82 euro. Skolotājiem  informācija  ir  pieejama: www.dagda.lv/izglitiba/dazada-informacija-skolotajiem-skoleniem-un-vecakiem/izglitibas-kvalitates-valsts-dienests.html

 

 Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.

 

Projekta koordinatore Dagdas  novada pašvaldībā ir Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča (e-pasts: mickevica.marija.@inbox.lv, t.65653240)

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes.

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

Dagdas  vidusskola

Ezernieku  vidusskola

Andzeļu pamatskola

Andrupenes pamatskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Dagdas novada  IKSN  vadītāja:mickevica.marija@inbox.lv t.65653240,m.t.29681560

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Saistītās publikācijas:

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā
Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020./ 2021. m. g. 2. semestrī
Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020./ 2021. m. g. 1. semestrī
Projekta 8.3.4 aktivitātes Andrupenes pamatskolā 2020./21. m.g. 1. semestrī
Projekta Nr.8. 3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā 2020./21.m.g. 1.semestrī
Darbība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2020./2021. m. g.
Projekta realizācija Andrupenes pamatskolā 2019./20.m.g. 2 semestrī
Dagdas vidusskolas atskaite par paveikto 2020.gada 2.semestrī
Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā
Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā 2019./20.m.g. 1.semestrī
Pārskats par projekta aktivitātēm Dagdas vidusskolā 2019./20.m.g. 1.semestrī
Dagdas vidusskolas skolotāju darba grafiks 2019./20.m.g.1.semestrī
Manas izaugsmes iespējas
Skolu darbs projektā attaisnojas
“Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais”
“Mācīšos ar prieku, ja skolā un ārpus tās vienaudžu pulkā jutīšos kā savējais”
Jaunatnes iniciatīvu projekta “Es esmu aktīvs, bet tu?” īstenošana
Jauniešu iniciatīvu projekta īstenošana
Jauniešu iniciatīvu projekta “Es esmu aktīvs – bet tu?!” īstenošana
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros Dagdas novada pašvaldībā tiks īstenoti jauniešu iniciatīvu projekti.
Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Dagdas novada izglītības iestādēs 2018./19.m.g. 1.semestrī
Projekts Andrupenes pamatskolā gada griezumā
Andzeļu pamatskolā projekts gada griezumā
Ezernieku vidusskolas darbība
Dagdas vidusskolas darbība
Projekta realizēšana Andrupenes pamatskolā
Projekta realizēšana Andzeļu pamatskolā
Projekta realizēšana Ezernieku vidusskolā
Projekta realizēšana Dagdas vidusskolā