Skolēni ir tikai ieguvēji

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Dagdas novadā šajā projektā turpināja 2018./19.m.g. darboties 4 skolas: Dagdas un Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskola un Asūnes sākumskola. Pašlaik notiek tikšanās ar projektā iesaistīto izglītības iestāžu vadību, lai pārrunātu, kādi ieguvumi vērojami pēc projekta īstenošanas diviem gadiem. Kas ir tas, par ko priecājas izglītības iestāžu administrācija? 
 Asūnes sākumskolā, Ezernieku vidusskolā un Dagdas vidusskolā kā viens no nozīmīgākajiem ir skolotāju palīgu atbalsts un palīdzība sākumskolas skolēniem. Pamatskolas izglītojamiem, organizējot papildus nodarbības dažādos priekšmetos, izdevās uzlabot ne tikai sekmes, bet arī pilnveidot savas zināšanas dabaszinātņu jomas priekšmetos. Kompetences, kuras skolēni apgūst nodarbībās, ļauj viņiem mācību stundās kompleksi lietot zināšanas, prasmes un attieksmes. Nodarbībās skolēni nostiprina stundās apgūtās zināšanas un prasmes un apgūst tās padziļināti: pilnveido pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas un IT izmantošanas prasmes.
 Andrupenes pamatskolas administrācija atzīst, ka projekta aktivitātēs iesaistīti daudzi pedagogi un gandrīz visi skolēni. Nodarbības, atkarībā no satura, notiek dažādās grupās: visā klasē, mazās grupās un individuālās nodarbības. Skolēniem bija iespējas aktīvi piedalīties Fizikas gada ietvaros daudzās izzinošās mācību vizītēs (zinātkāres centri ZINOO Daugavpilī un Rīgā), AHHA (Tartu), Motormuzejs, Planetārijs, Medicīnas un Dabas muzeji. Katram skolēnam tā ir iespēja atrast sev visinteresantākās nodarbības un vienlaikus gūt jaunas zināšanas. Skolēniem garlaicīgi nekļūst nevienu brīdi, jo viņi paši izmēģina dažādas tehnoloģijas un pārbauda dabas likumus.

Pašlaik kopā ar iestāžu administrāciju ir jau sagatavots un iesniegts projekta turpinājums vēl uz diviem mācību gadiem.

 

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča