SAM atskaite par 2020./2021. m.g. 1.semestri Dagdas vidusskolā

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta Nr. 8.3.4.0/16/l/001

SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Pedagoga palīgs 1. - 5. klašu skolēniem

Šajā mācību gadā turpinām strādāt kā pedagoga palīgi, sniedzot palīdzību skolēniem un pedagogiem pēc nepieciešamības. Darbu 2020./2021. mācību gadā iesākām no 1. oktobra.

Kā zināms, pedagoga palīgs ir izglītības iestādes darbinieks, kurš veic individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību saturu, radītu viņos motivāciju mācīties. Pedagoga palīgam ir iespējas sniegt skolēniem individuālo palīdzību, tas var bērnam pielāgot atšķirīgu uzdevumu izpildes tempu.

Mūsuprāt, pēc attālinātām mācībām pavasarī, dažiem bērniem bija grūti iesākt mācību procesu. Skolēniem bija grūti koncentrēties, jo bērni ne vienmēr prot patstāvīgi apgūt  mācīto vielu. Mēs centāmies sniegt atbalstu,  apgūstot nesaprotamo un jauno mācību vielu ikvienam, kam tas bija nepieciešams.

Mācību stundas laikā mēs palīdzam skolēniem sekot stundai un pildīt uzdevumus. Pēc stundām strādājām ar skolēniem individuāli. Atsevišķās stundās pedagoga palīgi strādāja ar skolēniem citā telpā.

Strādājot individuāli, ievērojām, ka skolēni kļūst drosmīgāki, pārliecinātāki par savām zināšanām un spējām. Šajā darbā iegūstam pozitīvu pieredzi, kas palīdz labāk sasniegt uzstādītos mērķus.

 Pedagoga palīgi Elvīra Savko, Ilona Antonova

"Jauno ķīmiķu nodarbības zinātkāriem bērniem ķīmijā un dabaszinībās" 6. – 9. klašu skolēniem

Uzsākot mācību gadu, Dagdas vidusskolas 6. - 8. klašu skolēniem tika piedāvātas papildus nodarbības STEM un vides jomā gan bioloģijā, gan ķīmijā.

Ķīmijā darba grupai izvēlējāmies moto: “Mācies, pētī un eksperimentē”. Sākumā iesaistījās daudzi 6. - 8. klašu skolēni, bet sakarā ar notiekošo valstī, aktīvi klātienē palika darboties tikai sestās klases.

Ne vienmēr mācību stundās pietiek laika, lai realizētu iecerētās idejas, kuras aizņem daudz laika. Projekts ir lieliska iespēja, lai atklātu ko jaunu un vēl nezināmu. Bērni jaunās zināšanas nostiprina, darbojoties praktiski – veidojot dažādus projektus, eksperimentus. Protams, neizpaliek arī teorētiskās zināšanas, kas bieži tiek “izspēlētas”.

Piemēram, sestās klases, lai varētu praktiski strādāt ķīmijā, sākumā iepazinās ar vienkāršākajiem ķīmijas laboratorijas traukiem un piederumiem. Iepazīstot traukus un piederumus, reizē arī veica dažāda veida darbības, kas lika skolēnam saprast, kā jādara, ko drīkst, ko nedrīkst. Sestās klases skolēniem tas bija ļoti interesanti un izzinoši.

Skolēni praktiskās nodarbībās  papildus apgūst  dabaszinību mācību stundās mācīto saturu, paplašina izziņu par dabaszinātnēm un citiem ar vidi un tehnoloģijām saistītiem procesiem.

Dabaszinību stundās sestās klases apguva ar ķīmiju saistītus tematus: “Maisījumi” un Šķīdumi”.

Ārpusstundu nodarbībās skolēni gatavoja dažāda veida šķīdumus, pirms tam veicot atbilstošus aprēķinus, vajadzīgos mērījumus, atlasot pareizos traukus un piederumus.

Pūlējās izdalīt tīrās vielas no dažāda veida maisījumiem – nostādinot, filtrējot, iztvaicējot, destilējot, sijājot un iedarbojoties ar magnētu.

Plānotās aktivitātes sesto klašu skolēniem rosināja  intereses, padziļināja spējas un talantus,  nostiprināja stundās gūtās zināšanas.

Katras nodarbības beigās par labu un aktīvu darbu skolēniem bija iespēja vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā, ko demonstrēja skolotāja. Piemēram, – “Vulkāna izvirdums”, “Ziloņa zobu pasta”, Šķīdumi hameleoni” un citus.

Šāda veida nodarbības bērnos rada sajūtu, ka viņi ir īsti pētnieki. Skolēni eksperimentē ar īpašiem piederumiem, kas ikdienā netiek lietoti. Skolēnam ir iespēja būt pasaules pētniekam, kurš pats atrod kopsakarības, veicina bērna domāšanas, spriešanas, novērošanas spējas.

 Ķīmijas skolotāja Ausma Grizāne.

Prāta un sporta spēļu nodarbības

Prāta un sporta spēļu nodarbības ir aizraujošs un azartisks brīvā laika pavadīšanas veids, kas aizrauj gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēnus. Skolēni labprāt spēlē galda spēles - šahu, dambreti. Aktīvākie un sportiskākie dod priekšroku galda tenisam un novusam. Līdz COVID-19 ieviestajiem ierobežojumiem skolēnu aktivitātes atsaucība bija liela. Novembrī viss mainījās. Lai nodarbības varētu apmeklēt vairāk interesentu, skolēni tika dalīti pa klasēm un nodarbības organizētas gan garajos starpbrīžos, gan pēc stundām, ievērojot principu, ka vienlaikus drīkst pulcēties tikai vienas klases pārstāvji. Pozitīvi ir tas, ka rodas arvien vairāk gribētāju iemācīties spēlēt šahu, dambreti, galda tenisu un novusu. Bijām sastādījuši pat sacensību grafiku, bet situācija valstī šo ideju atlika uz vēlāku laiku.

                                                         Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Aigars Vigulis