Projekta realizācija Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskola realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai SAM832".

Projekts ir lieliska iespēja uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Nereti skolēni ar lēnāku zinību apguves tempu stundā nespēj uztvert mācāmo vielu. Ir gadījumi, kad kāds no izglītojamajiem saslimst, tad atkal vajag personalizētu pieeju. Summējoties dažādiem negatīviem mācību procesu traucējošiem apstākļiem, rezultātā skolēns zaudē interesi par mācību procesu. Projekta ietvaros iespējams vairāk uzmanības veltīt bērniem ar īpašām vajadzībām un veselības problēmām. Nodarbības dod iespēju attīstīt kritisko domāšanu un radošo pieeju, ko var pielietot citu mācību priekšmetu apguvē, kā arī dod iespēju izglītojamiem kvalitatīvāk sagatavoties priekšmetu olimpiādēm. 

Praktiskajās nodarbībās skolēni mācījās mūsu senču tradīcijas, lai varētu tās izmantot ģimenē un skolas pasākumos. Tomēr darītos darbus papildinājām ar mūsdienīgam vēsmām, lai tie iekļautos mūsdienīgā vidē un interjerā. Šis projekts ir lietderīgs un skolēniem ļoti patīk, jo nodarbību laikā cenšamies uzburt vakarēšanas sajūtu darbojoties kopā.

Individuālā pieeja tika nodrošināta praktiskās nodarbībās ”Citādā matemātika”, kad skolēns nonāk līdz rezultātam praktiski darbojoties. Tika sniegti papildus paskaidrojumi, pamudinājumi un uzdevumu atgādnes, paraugi. Mācību ekskursijas, izglītojošās nodarbības matemātikas un vides jomā izglītojamiem palīdzēja atklāt savu potenciālu, rosinot viņu dabisko zinātkāri par apkārtējo pasauli. Bērni saņēma individuālo atbalstu neskaidros matemātikas jautājumos, risināja loģikas uzdevumus, spēlēja attīstošas spēles. Bērni aktīvi darbojās, lai uzlabotu mācību sasniegumus matemātikā.

 

Andrupenes pamatskolas skolotāja I.Kuļka