Projekta aktivitātes Ezernieku vidusskolā 2020./21. m.g. 1. semestrī

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

 

STEM un vides jomā 1.-4.klašu skolēniem nodrošināts laborants dabaszinātņu stundās, kas dabaszinībās darbojas klasē kopā ar mācību priekšmeta pedagogu.

1. Laborants dabaszinātņu stundās STEM un vides jomā.

Laborantam piedaloties  stundās, skolēni ātrāk un efektīvāk veic eksperimentus, pētījumus, iegūst informāciju.

Laborants sagatavo pētījumiem, eksperimentiem nepieciešamos materiālus, vielas u.c.

Laborants palīdz skolēniem atrast būtiskāko informāciju lasītajā, palīdz apkopot, sakārtot, pārveidot iegūtos datus zīmējumos, tabulās, diagrammās.

Stundās bērni izrāda lielāku interesi par dabaszinātņu jomu, cītīgāk klausās un strādā. Vērojot eksperimentus, ko demonstrē laborants, skolēni gūst pieredzi, kā pašiem tos veikt.

Darbojoties grupās, skolēniem ir lielāka drošība, strādājot ar karstiem priekšmetiem, šķidrumiem, vielām, materiāliem, sildierīcēm u. c

Pēc priekšmeta skolotājas domām, laborants atrod interesantākus risinājumus, paņēmienus, kā veikt pētījumus, eksperimentus, gūt informāciju.

 

Informāciju apkopoja Sandra Vērdiņa

9.12.2020