Projekta aktivitātes Andrupenes pamatskolā 2020./21. m.g. 1. semestrī

Andrupenes pamatskola realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma".

2020./2021.m.g. pirmais semestris bija īpašs, jo daudziem izglītojamajiem pēc iepriekšējā mācību gada attālinātās mācīšanās perioda konsultācijas bija ļoti nepieciešamas. Darbs bija intensīvs un lietderīgs. Skolēni pēc konsultācijām sāka sekmīgāk iekļauties mācību procesā. Diemžēl, atkal pārejot uz attālināto apmācību, uzkrājās problēmas,  jo dzīvo komunikāciju nespēj aizvietot un pilnībā kompensēt pat augstas raudzes tehnoloģijas.

Praktiskajās nodarbībās 1. -  4.klašu skolēni mācījās izveidot latviešu tradicionālos svētku rotājumus, pārrunājām sezonas darbus, svētkus, to saistību ar saules gada ritumu, lai neaizmirstu mūsu senču tradīcijas un varētu tās. Tomēr, izgatavojot šos veidojumus, centāmies tos papildināt ar mūsdienīgam vēsmām, kas iekļautos mūsdienīgā vidē un  interjerā. Šis projekts ir lietderīgs un skolēniem ļoti patīk, jo nodarbību laikā cenšamies uzburt vakarēšanas sajūtu pārrunājot ticējumus, minot mīklas un darbojoties kopā.        

5. un 6. klases skolēni projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiek iesaistīti dažādās radošās, pētnieciskās, loģisko domāšanu attīstošās aktivitātēs. Ņemot vērā bērnu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību tiek sniegts atbalsts mācībās.  Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs skolēns jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās sadarboties, komunicēt, izteikt savu viedokli un izdarīt secinājumus. Radošie darbi veicina rūpīguma, precizitātes attīstību un pacietību. Mums tapa šie ģeometriskie sniegavīri.

 

Andrupenes pamatskolas skolotāji