Pārskats par projekta gaitu 2019./20.m.g. 1.semestrī Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskola realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma".

Ne vienmēr mācību stundās pietiek laika, lai realizētu iecerētās idejas, kuras aizņem daudz laika. Projekts ir lieliska iespēja uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta ietvaros iespējams vairāk uzmanības veltīt bērniem ar īpašām vajadzībām un veselības problēmām. Nodarbības dod iespēju attīstīt kritisko domāšanu un radošo pieeju, ko var pielietot citu mācību priekšmetu apguvē, kā arī dod iespēju izglītojamiem kvalitatīvāk sagatavoties priekšmetu olimpiādēm. 

Skolēni piedalījās praktiskajās nodarbībās ZINOO centra speciālistu vadībā, izmantoja individualizētu mācību atbalstu bioloģijā, ķīmijā, fizikā.

Praktiskajās nodarbībās skolēni mācījās izveidot latviešu tradicionālos svētku rotājumus, maskas, lai neaizmirstu mūsu senču tradīcijas un varētu izmantot ģimenē un skolas pasākumos. Tomēr izgatavojot šos veidojumus centās tos papildināt ar mūsdienīgam vēsmām, kas iekļautos mūsdienīgā vidē un  interjerā. Šis projekts ir lietderīgs un skolēniem ļoti patīk, jo nodarbību laikā tiek uzburta vakarēšanas sajūta, pārrunājot ticējumus, minot mīklas un darbojoties kopā.

 Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai  ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina mācību stundu.

Projekta ietvaros notika praktiskās nodarbības  matemātikā 5.un 6.klasē. Matemātika ir valoda, kurā uzrakstīta dabas grāmata”, teiсa Galileo Galilejs. Bet skolēni par sevi saka:

 “Mēs esam tikai zināšanu ceļa sākumā, tāpēc, mēs gribam spēlēt matemātiskas spēles, tas ir interesanti un aizraujoši, vienmēr ir kaut kas jauns, patīk pētīt un radoši darboties, mēs jūtamies brīvi.”

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs skolēns jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās  sadarboties, palīdzēt viens otram, savstarpēji komunicēt.  Pamatā ir neformālas mācību formas - ekskursijas, rotaļas un prāta spēles, loģikas uzdevumi, pētījumi, eksperimenti.

Projekta mērķis nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu izglītības iestādēs sasniegts.