Ezernieku vidusskolas darbība projektā 2018./19.m.g.

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

Valodu un STEM un vides jomu priekšmetos 7. un 8. klašu skolēniem nodrošinātas individuālas un grupu nodarbības pēc mācību stundām, 3. un 4. klašu skolēniem pedagoga palīga atbalsts matemātikas stundu laikā. Organizētas mācību ekskursijas 6.-8. klašu skolēniem uz Motormuzeju, Stradiņa Medicīnas muzeju un Dabas muzeju Rīgā, kā arī AHHAA zinātnes centru Tartu Igaunijā, kur devās gan 5. un 6., gan 9.-11.klašu skolēni. 8.,9. un 10.klašu skolēni apmeklēja nodarbības “Tehnobusā”  Fizikas gada ietvaros.

1. Individuālas un grupu konsultācijas latviešu valodā.

Konsultācijas latviešu valodā pēc stundām projekta ietvaros apmeklēja 16 skolēni no 7. un 8. klases. Kopā novadītas 78 stundas. Tie skolēni, kuriem ir grūtības latviešu valodas apguvē, labprāt strādāja pie kārtējās mācāmās vielas neskaidro jautājumu apgūšanas un pārbaudes darbu laikā uzrādīja augstākus sasniegumus.  Skolēniem ar viduvējām sekmēm šīs nodarbības patīk labāk par konsultācijām, jo tām atvēlēts konkrēts laiks, kad skolēni var ierasties un tajās tiek atkārtoti svarīgi mācību priekšmeta jautājumi, attīstītas tekstveides prasmes. Stiprākie skolēni reizēm nodarbības uztver kā slogu, jo uzskata, ka ir pietiekoši gudri. Tomēr skolēniem ar optimāliem un augstiem rezultātiem latviešu valodā papildus nodarbības ļauj attīstīt domāšanu un radošu pieeju. Viņi sekmīgāk piedalās olimpiādēs.

2. Individuālas un grupu konsultācijas dabaszinībās.

7. un 8. klašu skolēni  papildus nodarbībās pēc stundām paplašināja redzesloku, ar videofilmu palīdzību “ceļoja” uz dažādiem pasaules reģioniem, iepazīstot to dabas īpatnības, gūstot papildzināšanas par valstīm, to iedzīvotājiem. Ir padziļinājusies nodarbību dalībnieku interese par dabaszinību priekšmetiem, pārbaudes darbos uzrāda augstākus sasniegumus. Skolēni saskata dzīvē to, ko apguvuši mācību stundās, viņi kļūst par erudītākiem sarunu biedriem. Kopā novadītas 48 tematiskās nodarbības pēc stundām, kuras apmeklējuši 23 skolēni.

3. Pedagoga palīga atbalsts skolēniem matemātikas stundās.

Projektā iesaistīti 15 skolēni no 3. un 4.klases. Skolēniem, kam matemātikas apguve sagādā grūtības,  bija vieglāk iekļauties stundās, jo blakus bija skolotājs, kas individuāli palīdz. Skolēni kļuva atvērtāki, drošāki, uzrādīja labākus, savām spējām atbilstošus rezultātus pārbaudes darbos. Viņi mācījās mācīties matemātiku – uzdot jautājumus par neizprasto, lietot matemātiskos terminus, izprast uzdevuma teksta saturu, strādāt ar grāmatu. Reizēm šiem skolēniem patīk stundas laikā strādāt atsevišķi no klases kopā ar pedagoga palīgu, jo tad var brīvi jautāt skolotājam neizprasto, netraucējot citiem. Kopā abi pedagoga palīgi ir novadījuši 56 stundas.

4. Mācību ekskursijas uz AHHAA zinātnes centru Tartu  Igaunijā un muzejiem Rīgā.

Mācību ekskursijās uz AHHAA zinātnes centru devās 11 skolēni no 5. un 6.klases, kā arī 38 skolēni no 8.-11.klasēm. Skolēni pēc ekskursijas atcerējās, ka ar lielu interesi apmeklējuši tehnoloģiju zāli, iesaistījušies radošajās darbnīcās, apmeklējuši dabas zāli, kur apskatīja eksponātus, kas demonstrē bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas likumu pielietošanu dzīvē. Skolēniem ļoti patika planetārijā, kur paplašināja redzesloku par kosmosu. Skolēniem sagādāja prieku šādā aizraujošā veidā mācīties priekšmetus, kas skolā parasti liekas grūti apgūstami.

6.-8. klašu 11 skolēni paplašināja savas zināšanas ekskursijā uz Rīgu, apmeklējot Motormuzeju, Medicīnas muzeju un Dabas muzeju.

5. Nodarbības “Tehnobusā” Fizikas gada ietvaros.

Ezernieku vidusskolas 8.-10. klašu skolēni apmeklēja nodarbības “Tehnobusā”, kas tika organizētas Fizikas gada ietvaros. Skolēni redzēja fizikas praktisko pielietojumu, saistīja stundās iegūtās zināšanas ar praktisko dzīvi, paplašināja redzesloku un pat iepazinās ar dažādās profesijās nepieciešamajām prasmēm. Viņi varēja vērot  metināšanu, 3D printera lietošanu, iepazīties ar mehānisko pārnesumu veidošanu un darbību, ar centrālās apkures sistēmas darbību, izmantojot sensorus.

6. Turpmākās ieceres projekta darbā.

Plānojot darbu projektā nākamajos gados tiek ņemtas vērā problēmas pedagoģiskajā darbā  ar izglītojamiem, tādēļ tiks turpinātas individuālas pedagoga konsultācijas pēc mācību stundām tiem, kam ir grūtības mācībās, tematiskas konsultācijas zināšanu padziļināšanai, redzesloka paplašināšanai un radošuma attīstīšanai skolēniem ar vispārējiem un ar augstiem sasniegumiem, kā arī pedagoga palīga darbs matemātikas stundās sākumskolā. Ieplānots arī Alūksnes dabas muzeja “Vides labirinti” un Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļs un Tvaiks”  apmeklējums Gulbenē.

 

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece Bronislava Andžāne

sadarbībā ar projektā iesaistītajiem pedagogiem Ainu Zariņu, Svetlanu Malinovsku, Sandru Vērdiņu, Silviju Pauliņu un skolas direktoru, fizikas skolotāju Aleksandru Gžibovski

 

13.06.2019.