Ezernieku vidusskolas atskaite par projektu 2019._20.m.g. 2.semestri

Lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā, Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”.

2019./20.m.g. 2.semestrī STEM un vides, kā arī Multidisciplinārā jomā 2. un 7.klašu skolēniem nodrošinātas individuālas un grupu nodarbības, bet 3. klases skolēniem pedagoga palīga atbalsts matemātikā pēc mācību stundām, 1.-5. klašu skolēniem nodarbības robotikā Tehnoloģiju gada ietvaros.

1.   Individuālas konsultācijas STEM un vides jomā.

2019./2020.m.g. laikā tika novadītas 15 individuālās konsultācijas, kuru laikā 7.klases skolēni papildināja zināšanas par kontinentiem un pasaules valstīm, saimniecību, iedzīvotājiem, nodarbošanos, dabas īpatnībām. Mācījās iegūt informāciju no kartēm un citiem informācijas avotiem un atlasīt no dažādiem informācijas avotiem nepieciešamos datus. Nodarbības par dabu, dzīvniekiem, tūrisma objektiem veicina prasmi analizēt to, secināt, domāt kritiski. Skolēniem ir interesantāk mācīties ģeogrāfiju un citus dabas zinātņu priekšmetus. Visas paredzētās konsultācijas neizdevās novadīt, jo pēc stundām skolēniem ir maza interese, nogurums nodarboties papildus, notika arī dažādi citi pasākumi projekta konsultāciju laikā, kā arī 13.03.20 tika izsludināta ārkārtas situācija valstī.

2.   Pedagoga palīgs STEM un vides jomā.

3. klasē notika nodarbības skolēniem ar vidējiem un zemiem mācību sasniegumiem, lai attīstītu viņu matemātiskās spējas. Nodarbībās bērni strādāja ar loģiskās domāšanas, iztēles, algoritmisko spēju attīstošiem uzdevumiem. Lai gan klasē ir neliels skolēnu skaits, spēju līmenis ir ļoti atšķirīgs.  Papildus nodarbība labi noder bērnu attīstībai, risinot dažāda veida, skolēnam atbilstoša līmeņa uzdevumus. Šīs stundas skolotāja izmantoja arī papildus tēmu apguvei. Nodarbībās risināja gan ikdienas uzdevumus, kuri stundās likās sarežģīti, gan mēģināja izdomāt kopā nestandarta uzdevumus.  Tika novadītas 9 nodarbības, skolēni radoši strādāja 4 robotikas nodarbībās.

 3.   Individuālas konsultācijas Multidisciplinārā jomā.

Individuālas nodarbības projektā bērniem ļoti patika. Nodarbībās tika izskatīti temati par dzīvniekiem ziemā, procesiem gaisā, ūdenī, degšanu, darbu, pienākumiem, vajadzībām, iepirkšanos veikalā, pastā. Apgūstot šīs tēmas tika realizēta starppriekšmetu saikne.  Katras stundas ietvaros bija piedāvāti uzdevumi un veicamie darbi dabaszinībās, latviešu valodā, sociālajās zinībās, matemātikā. Šīs nodarbības attīsta loģisko domāšanu, arī psiholoģiski bērniem patīk stādāt individuāli, tas paaugstina pašvērtējumu. Tiek attīstīta skolēnu valoda, radošums, loģiskā un kritiskā domāšana.

 4.  Tehnoloģiju gads. Robotikas nodarbības.

Bērni strādā pārī ar vienu robotikas konstruktoru un vienu Apple planšetdatoru. Jaunākie 1.-2. klase būvē robotus izmantojot Lego Education WeDo 2.0 robotikas komplektus un lielie bērni 3.-5. klase darbā izmanto Lego Mindstorms EV3. Šie roboti tiek plaši pielietoti robotikas sacensībās visā pasaulē. Nodarbību tēmas ir unikālas un neatkārtojas.

Pēc pirmās darbošanās ar robotiem skolēni ir sapratuši, ka var iemācīties konstruēt robotus, ka tas ir interesanti un aizraujoši. Jāmācās gan vēl ļoti daudz, jāapgūst programmēšana.

Skolēni, kuriem notiek nodarbības robotikā, praktiski pielieto dabaszinību, matemātikas, fizikas un informātikas stundās apgūtās zināšanas, visvairāk patīk praktiska darbošanās. It īpaši tas aizrauj zēnus. Paplašinās skolēnu  redzesloks, attīstās loģiskās  spriešanas  spējas.

 

Bronislava Andžāne

Ezernieku vidusskolas direktora vietniece