Darbība projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021. m. g.

2020./2021. m. g. Dagdas novada Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola un Andrupenes pamatskola turpinās dalību Eiropas Sociālo fondu projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001)

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Šajā mācību gadā projektā strādās deviņi pedagogi. Andrupenes pamatskolā tiks vadītas praktiskas nodarbības sākumskolas klasēs, matemātikā un dabaszinībās, individuālās konsultācijas atbalstam bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Dagdas vidusskolā notiks jauno ķīmiķu nodarbības zinātkāriem bērniem ķīmijā un dabaszinībās, prāta un sporta spēļu nodarbības, pēc nepieciešamības tiks izmantoti pedagoga palīga pakalpojumi un atbalsts. Savukārt Ezernieku vidusskolā tiks piesaistīts laborants dabaszinātņu stundās 1. – 4. klasei.

Apstiprināto atbalsta pasākumu plānu īstenošana izglītības iestādēs turpināsies līdz 2021. gada 31. maijam.

 

Projekta koordinatore Dagdas novada pašvaldībā

Regīna Pauliņa