Dagdas vidusskolas darbība


Dagdas vidusskolas darbība projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001 2018./19.m.g.

 

* 2018./2019.m.g. "Prātnieku laboratorija zinātkāriem bērniem dabaszinībās" 7. - 9. klasēm , “STEM un vides jomas” SAM projekta ietvaros notika sekojoši pasākumi 8.-9. klasēm:

1. Pētniecisko darbu nodarbības "Prātnieku laboratorija zinātkāriem bērniem dabaszinībās " 7. - 9. klasēm (ceturtdienās).

2. Mācību vizīte uz Rīgu(Rīgas Mo SAM projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros (Fizikas gada ietvaros) 28.022019.

3. Mācību vizītes uz Tartu AHHAA centru SAM projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros (Fizikas gada ietvaros). 09.05.2019 un 05.03.2019.

4. Mācību laboratorijas ”Tehnobuss” apmeklējums pie Dagdas vidusskolas 16.04.2019.

Šie pasākumi attīstīja skolēnu loģisko domāšanu, disciplinēja un paplašināja redzesloku. Dabas iepazīšana no fizikālā viedokļa ļāva attīstīt dabisko bērniem piemītošo zinātkāri un sasaistīt to ar matemātiku un informātiku. Mācību gada beigās varēja vērot domāšanas elastīguma un intelekta līmeņa pieaugumu, kas liecināja, ka nodarbību galvenais mērķis tika sasniegts.

Dagdas vidusskolas fizikas skolotājs Valdis Orols

* “Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām latviešu valodā ar zemiem mācību sasniegumiem 1.-6.klasēm”, “Pedagoga palīgs”

Projekta ietvaros skolēni apguva prasmi atbildēt uz jautājumiem, uzlabojās prasme izteikt savas domas, palielinājās vārdu krājums. Skolotāja palīgi skolēniem mācīja ātrāk orientēties mācību grāmatā, uzdevumu risināšanā, uzdevumu noteikumu izprašanā.

Skolēni ar attīstošo matemātisko spēļu palīdzību attīstīja prasmi skaitīt, salīdzināt, grupēt.

Darbā ar skolēniem tika izmantoti materiāli no žurnāliem “Kūmiņš”, “Pūcīte”, “Spicīte”, “Vinnija Pūks”. Tas raisīja interesi skolēnus risināt burtu mīklas, krustvārdu mīklas, prasmi saskatīt atšķirības, lasīt informāciju par dažādiem svētkiem, dzīvniekiem utt.

Skolēni labprāt strādāja arī internetvietnēs www.uzdevumi.lv, www.maciunmacies.lv, www.soma.lv, cirkulis.lv, valoda.ailab.lv

Šis projekts apliecināja, ka individuālais darbs un skolotāja palīga atbalsts ikdienas darbā iedrošina skolēnus ar vājākiem mācību rezultātiem, motivē, rada pārliecību par savām spējām, kā rezultātā skolēniem ir audzis pašvērtējums, uzlabojušās sekmes. Ieguvēji ir visi.

Skolotājas: E.Savko, I.Antonova, A.Utkina, S.Voronova, I.Tukiša

* Pētniecisko darbu nodarbības "Prātnieku laboratorija zinātkāriem bērniem dabaszinībās" 7. - 9. klasēm.

2018./2019. mācību gada laikā 7. – 9. klašu skolēniem tika dota iespēja padziļināt zināšanas, apmeklējot papildnodarbības dabaszinībās “Prātnieku laboratorija zinātkāriem bērniem." Nodarbības pārsvarā apmeklēja 8.-9. klašu skolēni. Nodarbību laikā skolēni iepazinās ar dažāda veida eksperimentiem. Eksperimentus veica gan paši skolēni, gan demonstrēja ķīmijas skolotāja. Katrs eksperiments tika analizēts, izvērtēts, kas veicināja skolēnos labāku izpratni par ķīmiju, par notiekošajiem procesiem. Bet svarīgākais - izaicināja skolēnu prātus un gribu darboties vēl un vēl. Tas bija arī galvenais mērķis – panākt iespēju skolēniem pašiem kaut ko pētīt, radīt un veidot pārliecību, ka dabaszinības ir viņu mīļākais priekšmets. 

Protams, olimpiāžu laikā tika papildus strādāts pie dažāda veida uzdevumu risināšanas, kas arī papildināja skolēnu zināšanas gan dabaszinībās, gan matemātikā. Šodienas dzīve prasa, lai skolēni mācītos domāt. Un to visu liek veidot dabaszinību priekšmeti.

Vispatīkamākais ir tas, ka skolēniem tika piedāvātas divas mācību ekskursijas. Viena uz Rīgu, kur skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju, Medicīnas muzeju un Dabas muzeju. Katrā no šiem muzejiem skolēniem notika nodarbības, kurās skolēni darbojās muzeju darbinieku vadībā. Te skolēni uzzināja daudz jaunu faktu un papildināja zināšanas.

Otrajā semestrī skolēni devās uz Igauniju Tartu pilsētas AHHAA centru. AHHAA misija ir veicināt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA devīze ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas misijas izpildīšanai AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu. Te skolēni apmeklēja arī planetāriju, kur tika rādīts un stāstīts par dažādām planētām un Visumu.

 Paldies projekta organizatoriem.

 Skolotāja Ausma Grizāne

*“Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām latviešu valodā ar augstiem sasniegumiem 7.-9.klasei” nodrošināja skolēnu sagatavošanos olimpiādēm, eksāmeniem, kā arī veicināja viņu iesaistīšanos konkursos.

Skolēni nostiprināja un papildināja zināšanas latviešu valodā, paplašināja redzesloku, izzinot latviešu literatūras un kultūras notikumus valstī. Devīto klašu skolēni uzrādīja labus rezultātus latviešu valodas eksāmenā, ar interesi piedalījās olimpiādē. Septīto klašu skolēni guva pieredzi olimpiādē un iesaistījās vairākos konkursos (skatuves runas konkurss, jaunrades darbu konkursi).

Dalība projektā rosināja skolēnus vairāk interesēties par latviešu valodu, literatūru un kultūru.

 Skolotāja Leonora Brence

* Pētniecisko darbu nodarbības "Prātnieku laboratorija zinātkāriem bērniem dabaszinībās " 7. - 9. klasēm.

 Stiprās puses:

1.semestrī Prātnieku laboratorijas nodarbībās bija iespēja atkārtot un padziļināt zināšanas botānikā, zooloģijā un cilvēka bioloģijā.

Attīstītas pētnieciskās prasmes darbā ar mikroskopu u.c. metodēm.

Skolēni spēja sagatavoties un veiksmīgi piedalīties novada (1., 3.vieta) un valsts bioloģijas olimpiādē (pateicība).

2.semestrī tika attīstītas un pilnveidotas pētnieciskā darba prasmes: pētīšanas metodes, datu iegūšana un apkopošana, analīze, secināšana, prasmes veidot diagrammas, iekļaujot praktiskā darbā iegūto informāciju. Apgūtas iemaņas nepieciešamās informācijas iegūšanā no dažādiem avotiem, svarīgākā atlasīšana, pielāgošana savām vajadzībām.

Nepieciešami uzlabojumi:

Maz skolēnu izrāda vēlmi darboties papildus, tāpēc jācenšas ieinteresēt un aktīvāk iesaistīt.

Skolēnu lielā noslogojuma dēļ citās nodarbībās un aktivitātēs, nav iespējas sistemātiski apmeklēt visas nodarbības. Līdz ar to zūd tēmu pēctecība, darba regularitāte.

Skolotāja Diāna Kiseļova