Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Uzsāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo

individuālo kompetenču attīstībai”


Š.g. augustā  Dagdas  novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu par Dagdas  novada skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.


Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos:

  • 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g.
  • 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g.

Projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.) piedalīsies 4  Dagdas  novada  izglītības  iestādes - Dagdas  vidusskola, Ezernieku  vidusskola, Andrupenes pamatskola  un  Asūnes pamatskola. Šobrīd diviem mācību gadiem projektam piešķirti 44 847 eiro.


Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Skolu vadība kopā ar pedagogiem ir noteikusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības. Pievērsta uzmanība būs arī tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties starpnovadu, Latgales reģiona un Valsts olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, konkursos. Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts trijās jomās: STEM ( Science , Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas.


Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tiks izveidoti diskusiju klubi, stundas ārpus skolas, dažādu mācību priekšmetu padziļinātas apguves nodarbības, valodu apmācība, dažādas pēcstundu aktivitātes, vasaras nometnes u.c. Prioritāri tiks rīkotas individualizētas nodarbības bērniem 1.-6. klašu mācību apguvei. Skolēniem būs piedāvāts arī jauns un mūsdienīgs virziens – praktiskas nodarbības robotikā, kā arī plaša iespēja pašiem programmēt u.tml. nodarbības. Protams, šo nodarbību kvalitāte  ir  atkarīga  no skolotājiem. Vairāku aktivitāšu īstenošanai plāno piesaistīt pasniedzējus un  bijušos  skolu  audzēkņus  un  arī  citus  interesantus  cilvēkus.
Projekts paredz daudzas un dažādas saistošas aktivitātes arī ārpus skolas, pilsētas  tepat  Latvijā, piemēram, mācību vizīte uz Dabas muzeju Rīgā, ārpus Latvijas AHHAA centru Igaunijā u.c..
Arī  turpmāk  tiks  nodrošināta  informācija par projektu un tā realizāciju.

 

Informāciju sagatavoja:
M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

14.09.2017.

Saistītās publikācijas: