Darbu uzsāk jauni speciālisti - būvinženieris un vides inženieris

Projekta „Speciālistu piesaiste Dagdas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” ietvaros 2011.gada 01.janvārī savu darbu pildīt uzsākušie speciālisti - būvinženieris un vides inženieris- jau ir izturējuši 3 mēnešu pārbaudes laiku un var droši turpināt paaugstināt Dagdas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti.

 

Būvinženiera pienākumos galvenokārt ietilpst: būvdarbu tāmju izstrāde; būvniecības procesa plānošana un vadīšana; būvdarbu veikšanas un to kvalitātes kontrolēšana, būvniecības procesa nodrošināšana ar darba spēka resursiem, pasākumu plānošana darba drošības nodrošināšanai objektā; būvprojektu dokumentācijas pārbaude; u.c.

 

Savukārt vides inženiera galvenie pienākumi: zivju resursu kontrolēšana ūdenstilpnēs; piedalīšanās ezeru apsaimniekošanas plāna izstrādē; makšķerēšanas licenču izsniegšana un kontrole; ar būvniecību saistītu apstākļu atbilstību darba vides aizsardzības prasībām nodrošināšana; pašvaldībai piekrītošo mežu apsaimniekošanas plāna izstrāde un ieviešana; u.c.

 

Speciālisti projekta ietvaros tika nodrošināti ar nepieciešamo darba vietas aprīkojumu- ar datortehnikas komplektu atbilstoši katra darbinieka darba specifikai.

 

Par projekta līdzekļiem jau ir notikusi speciālistu kvalifikācijas celšana:

Būvinženierim bija iespēja papildināt savas zināšanas un iegūt apmācību sertifikātu sekojošos semināros:

  1. „Būvniecības tāmju izstrāde”
  2. „Siltumsūkņu ieviešanas pieredze Latvijas pašvaldībās- realizētie projekti, rezultāti, nākotnes perspektīvas”.

Vides inženieris papildināja savas zināšanas un ieguva apmācību sertifikātu šādos semināros:

  1. „Notekūdeņu sastāvs. Attīrīšanas ietaišu procesi un tehnoloģijas”
  2. „Pašvaldību infrastruktūras projektu finansēšanas iespējas un priekšnosacījumi to veiksmīgai realizācijai”.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

04.04.2011.