Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.izstrādes uzsākšana

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu "Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.1, 21.§) uzsākta jauna Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

 

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Dagdas novada domes priekšsēdētāja 1.vietniece Janīna Tukiša.

 

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Dagdas novada pašvaldībai, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV- 5674, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

 

Dagdas novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs.

Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

Dagdas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 "Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" ietvaros.

 

 

08.02.2011