Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam

2010.gada 27.decembrī parakstīta Vienošanās starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Dagdas novada pašvaldību par Eiropas Savienības projekta īstenošanu, kura ietvaros paredzēts izstrādāt Dagdas novada attīstības programmu un jaunu teritorijas plānojumu.

 

Pamatojoties uz šo vienošanos laika posmā no 2010.gada 27.decembra līdz 2012.gada 31.decembrim tiks īstenots projekts „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”.

 

Projekta mērķis: Nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu un sagatavot vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanas dokumentus – Dagdas novada teritorijas plānojumu un Dagdas novada attīstības programmu, dokumentus, caur kuriem tiks realizēta efektīva, līdzsvarota un ilgtspējīga attīstības politika pašvaldībā.

 

Projekta aktivitātes:

  1. Dagdas novada attīstības programmas izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu.
  2. Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu.
  3. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) veikšana attīstības programmai un teritorijas plānojumam – abiem plānošanas dokumentiem tiks veikts SIVN, pērkot ekspertu pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma procedūru un noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī veicot dokumenta sabiedrisko apspriešanu.
  4. Publicitātes pasākumi, kuru ietvaros novada pašvaldības pārvaldēs un novada domē tiks izvietoti VRAA plakāti, Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv un vietējā laikrakstā regulāri ievietota informācija par projekta gaitu.
  5. Projekta vadība, kas ietver visu projekta administratīvo pasākumu veikšanu, t.sk. tiks noslēgti 2 uzņēmuma līgumi: ar projekta vadītāju un projekta grāmatvedi.

 

Projekta kopējās izmaksas: 46 910,00 LVL - 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums.

 

Projekta ietvaros izstrādātais teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam būs pamatdokuments, kas noteiks zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Attīstības programmā 2013.-2019.gadam tiks noteikti prioritārie virzieni investīciju piesaistei un pašvaldības budžeta plānošanai. Abi dokumenti kalpos par pamatu Eiropas Savienības finansējuma piesaistei nākošajā plānošanas periodā (2014.-2020).