Dagdas novada pašvaldībai izstrādāti jauni plānošanas dokumenti

Dagdas novada pašvaldības plānošanas dokumenti ir izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 "Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" ietvaros.

 

Projekta īstenošanas rezultātā ir tapuši trīs dokumenti - Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Attīstības programma 2013.-2019.gadam, Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam.

 

Dagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa (laika periodam līdz 2030.gadam) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums: mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  Dokuments ietver īsu pašreizējās situācijas raksturojumu jeb vizītkarti un stratēģisko daļu, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, telpiskās attīstības perspektīva un ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti.

 

Dagdas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai.

Attīstības programma sastāv no 3 daļām - novada pašreizējās situācijas raksturojuma, stratēģiskās daļas, rīcības plāna un tā īstenošanas uzraudzības kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam. Dokumentā  ir atspoguļoti visi plānotie pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes.

 

Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ir Dagdas novada administratīvās teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

 

Teritorijas plānojums sastāv no 5 daļām - Paskaidrojuma raksts, Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, Vides pārskats.

Pašvaldība kā saistošos noteikumus apstiprināja Grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

 

Grafiskajā daļā kartē ir atzīmētas teritorijas turpmākajai atļautajai izmantošanai   atšķirīgi apzīmēti laukumi, kuros ar nosacītiem apzīmējumiem (ar dažādām krāsām) parādīts, kura ir dzīvojumā, kura ir ražošanas vai jaukta tipa apbūves teritorija.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver prasības zemesgabalu apbūvei un teritorijas labiekārtojumam. Tās ir rakstiski formulētas prasības teritorijas izmantošanai katrā atšķirīgajā teritorijā, un rakstiski formulēti visi teritorijas izmantošanas ierobežojumi. 

 

Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus novada teritorijas attīstībā, obligāti būs jāievēro teritorijas plānojuma prasības, kā arī būs jāpārbauda zemes īpašnieku iecerētās idejas atbilstība apstiprinātajam teritorijas plānojumam.

Jaunie plānošanas dokumenti pieejami pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

 

 

Inese Plesņa

Projekta vadītāja

30.04.2013