Dagdas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija

Pamatojoties uz Dagdas novada domes 2012.gada 29.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 21.§), ir uzsākta Dagdas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrāde.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi ir sekojošie:

  • Noteikt Dagdas novada ilgtermiņa (ne vairāk kā 25 gadi) nākotnes redzējumu;
  • Definēt novada stratēģiskos mērķus;
  • Noteikt novada attīstības prioritātes;
  • Noteikt un attēlot grafiski Dagdas novada telpiskās attīstības perspektīvu;
  • Noteikt un shematiski attēlot Dagdas novada nozīmīgākās telpiskās struktūras attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
  • Definēt sabiedrības iesaisti Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.

Par Dagdas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi atbildīgā persona – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts.

2012.gada 31.maijā ir parakstīts līgums starp Dagdas novada pašvaldību un SIA “Reģionālie projekti” par Dagdas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 31.decembrim.