Ir uzsākta attīstības programmas izstrāde

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu „Par darba uzdevumu Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādei” (protokols Nr.1, 22.§) apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

 

Par attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināta Dagdas novada domes priekšsēdētāja 2.vietniece Sandra Viškure.

Attīstības programmas izstrādes termiņš - 2012.gada 31.decembris.

 

Plānošanas dokuments tiks izstrādāts 7 gadiem, nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, lai  uzlabotu Dagdas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidotu līdzsvarotu novada teritorijas attīstību un sekmētu novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti.

 

Dagdas novada iedzīvotāji tiek aicināti sniegt savus priekšlikumus par aktuālākajām problēmām un potenciālajām attīstības iespējām novadā. Priekšlikumus var iesniegt rakstveidā Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, LV-5674, e-pasts: dagda.planotaja@inbox.lv  un Dagdas novada pagastu pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

 

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv  un laikrakstā "Ezerzeme".

 

Dagdas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/062 "Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde" ietvaros.

 

22.02.2011.