Dagdas novada attīstības programmas izstrāde

Dagdas novada pašvaldība laika posmā no 2010. gada 27. decembra līdz 2012. gada 31. decembrim īsteno ESF projektu „Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde”.

 

Dokumenta izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”.

 

No 2. līdz 4. novembrim  attīstības programmas izstrādes ietvaros notika dažādu nozaru darba grupu tikšanās. Tajās piedalījās vairāk nekā 70 cilvēki, kas darbojas dažādās sfērās: kultūra un tūrisms; jaunatnes lietas; veselības un sociālie jautājumi; izglītība un sports; uzņēmējdarbība; pārvaldība un komunikācija; tehniskā infrastruktūra, vide un publiskā ārtelpa.

 

Darba grupās tika veikta SVID analīze (stiprās un vājās puses, iespējas, draudi), kurā tika apspriesta pašreizējā situācija novadā, tās cēloņi un sekas, kas būtu jāuzlabo, vai arī, kas jau ir labs. Tā kā grupu dalībnieki pārstāvēja dažādas iestādes, tad viņiem bija iespēja iepazīties ar konkrētajiem jautājumiem no daudziem skatpunktiem.

 

Dagdas novada Attīstības programma ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no 3 daļām:

1) novada pašreizējās situācijas raksturojuma;

2) stratēģiskās daļas, kas nosaka novada ilgtermiņa vīziju, stratēģiskos mērķus, prioritātes, kā arī vidēja termiņa prioritāros virzienus;

3) rīcības plāna un tā īstenošanas uzraudzības kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam.

 

19.12.2011