Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam gala redakcijas apstiprināšana

Saskaņā ar Dagdas novada domes 2012.gada 26.septembra lēmumu prot. Nr.10, 26.§ ir apstiprināta Dagdas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam gala redakcija.

 

Dagdas novada attīstības programma ir vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv no 3 daļām: (1) novada pašreizējās situācijas raksturojuma, kurā iekļauta novada SVID analīze, (2) stratēģiskās daļas, kas nosaka novada ilgtermiņa vīziju, stratēģiskos mērķus, prioritātes, kā arī vidēja termiņa prioritāros virzienus, un (3) rīcības plāna un tā īstenošanas uzraudzības kārtības laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam.

 

Plānošanas dokuments pieejams Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā (Alejas ielā 4, Dagdā),  kā arī  pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.

 

 

15.10.2012.