Uzlabota vides kvalitāte Asūnes ciemā

Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā" (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/043/004) tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana", 3.4.1. pasākuma „"Vide", 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros.

 

Pēc projekta īstenošanas būtiski uzlabosies vides kvalitāte Asūnes ciemā, jo pēc ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas vidē novadāmo notekūdeņu piesārņojums tiks nodrošināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi papildus “Līvānu māju” kvartālam, kā rezultātā tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no izvedamo bedru pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināts piesārņojums.

 

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, savukārt dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijas izbūve būtiski uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot dzelzs īpatsvaru dzeramajā ūdenī.

 

Projekta ietvaros tika tamponētas divas dzeramā ūdens ieguves vietas, trešā ieguves vieta “Asūne Centrs” aprīkota ar ūdens attīrīšanas iekārtu. Veikta ūdensvada tīkla rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu un spiedvada rekonstrukcija, kā arī - izbūvēts jauns kanalizācijas pašteces vads un jauni spiedvadi. Ciemā uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, slēdzot vecās, kā arī uzbūvēta viena jauna KSS un veikta divu KSS rekonstrukcija.

 

 

Inese Plesņa

Asūnes pagasta pārvaldes vadītāja

 

07.06.2013