Turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

Dagdas novada Asūnes pagastā kopš 2011.gada jūnija notiek ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un tehniskais projekts, kā arī veikts iepirkums būvdarbu un būvuzraudzības veikšanai.

 

Izskatot atklāta konkursa pretendentu piedāvājumus būvdarbu veikšanai, tika konstatēts projekta sadārdzinājums. Ņemot vērā projekta svarīgumu infrastruktūras attīstībai Asūnes ciemā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, Dagdas novada dome 2012.gada 26.septembra sēdē pieņēma lēmumu turpināt projekta īstenošanu. Šim mērķim tika piešķirts papildus finansējums 59 245,69 LVL, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

 

28.09.2012.