Asūnē uzsākti būvdarbi

2012.gada 16.novembrī noslēgts līgums starp Dagdas novada pašvaldības Asūnes pagasta pārvaldi un SIA “Kurzemes krāsas” par būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dagdas novada Asūnes ciemā” ietvaros.

 

Būvdarbu iepirkuma vērtēšanas procesā par uzvarētāju tika atzīta SIA “Kurzemes krāsas” ar piedāvāto cenu bez PVN – 396 088,69 LVL. Būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants”, nozīmējot par atbildīgo būvuzraugu Juri Kovšelu. Savukārt, autoruzraudzību nodrošinās Natālija Kļimoviča, SIA “REM PRO”.

 

Saskaņā ar būvniecības laika grafiku decembra mēnesī ir uzsākta ūdenstorņa rekonstrukcija un ārējās sadzīves kanalizācijas izbūve.

 

Darbu izpildes termiņš ir 2013.gada 31.maijs.

 

28.12.2012.