Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā

Ir atbalstīts projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā”

 

Lai sekmētu interneta piekļuves iespēju paaugstināšanu Dagdas novadā, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, Dagdas novadā tiek paredzēts izveidot 11 publiski pieejamus interneta punktus (turpmāk – PIPP) un pilnveidot jau esošos 11 PIPP.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot 9 publiski pieejamas bezvada zonas:

1)      Dagdas pilsētas skvērā,

2)      Dagdas novada tūrisma informācijas centrā,

3)      Dagdas novada jaunatnes iniciatīvu centrā „Parka rozes”,

4)      Andrupenes pagasta muzejā „Andrupenes lauku sēta”,

5)      Andrupenes pagasta Tautas namā,

6)      Asūnes pagasta Tautas namā,

7)      Ezernieku pagasta Saietu namā,

8)      Jaundomes vides izglītības centrā un

9)      Svariņu pagasta Sporta namā, tādējādi nodrošinot bezvada interneta pārklājumu 50 m rādiusā no ierīces uzstādīšanas vietas.

 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi pie datortehnikas tiks izveidoti jauni 2 PIPP (Konstantinovas pagasta Konstantinovas sākumskolā (Jauniešu centra telpā) un Ķepovas pagasta pārvaldē) un pilnveidoti jau esošie 11 PIPP (Dagdas novada tautas un Dagdas bērnu bibliotēkas, Dagdas novada bērnu un jauniešu centrs, Andrupenes bērnu un jauniešu centrs, Andzeļu pagasta bibliotēka un Andzeļu bērnu un jauniešu centrs, Asūnes pagasta pārvalde, Bērziņu pagasta bibliotēka, Dagdas pagasta bibliotēka, Ezernieku pagasta bibliotēka, Konstantinovas pagasta bibliotēka, Svariņu pagasta bibliotēka un Šķaunes Tautas nams). Kopumā tiks iegādāti 44 datorkomplekti (Sistēmbloki un monitori).

 

Projekta ietvaros visās 11 novada teritoriālajās vienībās tiks iegādātas daudzfunkcionālās ierīces, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja digitalizēt dokumentus A3 formātā, iespēja izdrukāt melnbaltus dokumentus A3 formātā, jo šāda iespēja līdz šim esošajos PIPP bija liegta.

 

Esošie ieguldījumi nepieciešami, lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju dažādu mērķa grupu iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 73% no projektā paredzētajiem jaunizveidotajiem un pilnveidotajiem PIPP būs pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tādām mērķa grupām kā pensionāri, maznodrošinātie,  personas ar bērniem (jaunās māmiņas), tādējādi nodrošinot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju saņemt vienādus pakalpojumus un informāciju, aktīvi piedaloties sabiedrības dzīvē, pielāgojot attiecīgo infrastruktūru, kā arī nodrošinot vienlīdzīgās iespējas izglītība jomā, darba tirgū un dzīvē kopumā.

 

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 58 769.41 (Ar PVN):

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – EUR 49 954,00;
  • Valsts budžeta dotācija – EUR 2 203,85;
  • Dagdas novada pašvaldības budžeta finansējums – EUR 6 611,56.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks 2014.gada septembris – 2015.gada maijs.

Projekta realizācijas vieta: Dagdas novada teritorija (Dagdas pilsēta, Andrupenes, Asūnes, Andzeļu, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagasti).

 

 

Olga Čapkeviča

Projekta kontaktpersona

26.09.2014.