Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros Dagdas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta „Materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” īstenošanu.

 

Pirmā projekta aktivitāte ir atbilstoša autotransporta nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām. Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas veiktā Atklātā konkursa rezultātiem Dagdas novada dome  2010.gada 15.marta sēdē piekrita slēgt līgumu ar SIA „AUTO ĪLE UN HERBST” un projekta ietvaros iegādāties jaunu pasažieru mikroautobusu Aleksandrovas speciālajai internātpamatskolai par LVL 31 771,08 + PVN (21%), kas kopā ar PVN sastāda LVL 38 443,00.

 

Projekta turpmāko aktivitāšu īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošas izglītības ieguves iespējas, sakārtojot izglītības iestādes infrastruktūru, uzlabojot materiālo bāzi un nepieciešamo aprīkojumu.

 

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām Aleksandrovas speciālajā izglītības iestādē.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 80 169,00 LVL, no kurām 85% ir ERAF finansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 31.decembrim.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Inese Plesņa

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja