Par projektu

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā” (Id.Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/060)

Projekts tiek īstenots darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros.

Projekta iesniedzējs un īstenotājs – Dagdas novada dome

Projekta īstenošana uzsākta 2009. gada 05. maijā un turpināsies līdz 2010. gada 30. oktobrim.

Projekta vispārīgais mērķis –

Paaugstināt vispārējās vidējās izglītības kvalitāti prioritārajos mācību priekšmetos Dagdas vidusskolā.

Projekta specifiskais mērķis –

Modernizēt materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvai izglītības programmu īstenošanai dabaszinātnēs.

Projekta aktivitātes

1. Telpu renovācija

Aktivitāte paredz dabaszinātņu kabinetu piemērošanas būvdarbus, lai nodrošinātu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanu un ekspluatāciju un ietver sevī gan inženiertehnisko un sanitārtehnisko darbu veikšanu, gan kabinetu remontdarbus. Paredzēts remontēt gan klašu telpas, gan sagatavotavas, bet tā kā klašu telpu platības ir pietiekamas, laboratorijas tiks ierīkotas klasēs.

2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana

Aktivitāte paredz materiāli tehniskās pamatbāzes izveidi (centralizētais iepirkums), kas ietver sevī datortehnikas, programmatūras, datortehnikas pārvietošanas ierīču, aparatūras, materiālu, piederumu (trauki, vielas) iegādi un kabinetu aprīkojuma (mēbeļu) iegādi (pašvaldības organizētais iepirkums).

 

3. Bibliotēku fondu pilnveide

Aktivitātes ietvaros tiks iegādātas nepieciešamās mācību grāmatas, uzdevumu krājumi un skolotāju grāmatas fizikā, matemātikā un bioloģijā. Tā kā katrā vidusskolas klasē ir vairāki klašu komplekti, tiek plānots iegādāties pa 2 mācību literatūras komplektiem fizikā, bioloģijā un matemātikā.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks:

  1. Izremontētas 4 dabaszinātņu kabinetu mācību telpas,
  2. Izveidota 4 dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze,
  3. Iegādātas un uzstādītas 4 mācību kabinetu iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas,
  4. Nodrošinātas 25 darbavietas darbam ar datoru dabaszinātņu priekšmetos,
  5. Iegādāti 4 mēbeļu komplekti,
  6. Pilnveidoti bibliotēkas fondi – iegādāti 6 mācību grāmatu komplekti matemātikā, fizikā un bioloģijā.

Modernizējot dabaszinātņu kabinetu materiāli tehnisko bāzi Dagdas vidusskolā, tiks veicināta skolēnu interese par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām agrīnā vecumā un nodrošināta kvalitatīva izglītības programmas dabaszinātnēs īstenošana.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 18 mēneši

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums (attiecināmās izmaksas) - Ls 98392, t.sk., Ls 83633 - ERAF finansējums, Ls 8855 – Valsts budžeta dotācija un Ls 5904 – Pašvaldības budžeta līdzfinansējums.