Noslēdzies centralizētais iepirkums par aprīkojuma piegādi dabaszinību kabinetiem

Lai nodrošinātu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros, Izglītības un zinātnes ministrija veica centralizētās iepirkumu institūcijas funkcijas un sniedza informāciju pašvaldībām par iepirkuma gaitu un rezultātiem:

„Atklātais konkurss „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 09/5/AK/SF) tika izsludināts 2009.gada 12.augustā.
Iepirkuma priekšmets tika sadalīts  6 daļās:
1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai,
2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā,
3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā,
4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā,
5. Modeļi matemātikas kabinetam,
6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.


Laika posmā no 2009.gada 23.oktobra līdz 2010.gada 15.februārim notika iesniegto piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana.

Iepirkuma rezultātā par katru no daļām tika slēgta vispārīgā vienošanās par attiecīgā mācību aprīkojuma piegādi pašvaldības dibinātajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

Izvērtējot iepirkuma rezultātus, katrā daļā par uzvarētāju tika atzīti no viena līdz trijiem piegādātājiem, nosakot to prioritāro secību. Tas nozīmē, ka pašvaldība, nodrošinot mācību aprīkojuma piegādes, preces pasūtīs no piegādātāja, kurš iepirkuma rezultātā ir atzīts par pirmo uzvarētāju, bet no otrā un trešā uzvarētāja tikai tajos gadījumos, kad pirmais būs atteicies slēgt piegādes līgumu.


Katrā iepirkumu priekšmeta daļā par uzvarētājiem tika atzīti šādi piegādātāji (ievērojot piegādātāju prioritāti):

1) 1.iepirkuma priekšmeta daļā: pretendentu apvienība - SIA „TCon”; SIA „GT19”, SIA „Sonex Technologies Latvia”, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils digitālais centrs”, SIA „Lielvārds” kā pirmais un A/S „Capital” kā otrais;
2) 2.iepirkuma priekšmeta daļā: „SIA „Lielvārds” kā pirmais;
3) 3.iepirkuma priekšmeta daļā: SIA „Lielvārds” kā pirmais un SAS „NOTA BENE” filiāle „NOTA BENE – Latvija” kā otrais;
4) 4.iepirkuma priekšmeta daļā: SIA „Adrona” kā pirmais, SIA „MGE” kā otrais un SAS ,,NOTA BENE" filiale ,,NOTA BENE - Latvija" kā trešais;
5) 5.iepirkuma priekšmeta daļā: Total Eesti OU kā pirmais, SIA „Lielvārds” kā otrais  un SIA „BaltaLab” kā trešais;
6) 6.iepirkuma priekšmeta daļā: SIA „Labochema Latvija” kā pirmais un SIA „Enola”  kā otrais.

Ar visiem piegādātājiem IZM ir noslēgusi vispārīgās vienošanās.

Līdz ar to ir izpildīts pamatnosacījums, lai pašvaldības varētu uzsākt mācību aprīkojuma pasūtīšanu un piegādātājs to piegādāt vispārējām vidējās izglītības iestādēm, slēdzot uz vispārīgo vienošanos balstītu konkrēto preču piegādes līgumu.

Preču pasūtīšana un saziņa ar piegādātāju līdz preču piegādes līguma slēgšanai, kā arī preču piegādes fakta konstatācija notiks izmantojot mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu, kas nodrošinās ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācijas apriti starp pircēju (pašvaldība, izglītības iestāde) un preču piegādātāju.”

 

Dagdas novada pašvaldības, kā 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” finansējuma saņēmēja, atbildīgie darbinieki, kā arī Dagdas vidusskolas pedagogi, kuri ir iesaistīti augstāk minētajā projekta aktivitātē, iepazinās ar IZM atsūtītajām vispārīgām vienošanām un sniedza IZM pieprasīto informāciju, kas ir pamatnoteikums, lai pašvaldības darbiniekus varētu reģistrēt mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektroniskajā sistēmā.

Apzināti arī pašvaldības un izglītības iestādes darbinieki, kuri būs mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektroniskās sistēmas lietotāji. Pilnvarotā administratora un pilnvarotā iepircēja pienākumus veiks Dagdas vidusskolas skolotāja, projekta vadītāja asistents Anna Krilova, bet pilnvarotie saņēmēji būs visu četru dabaszinību priekšmetu skolotāji – Ausma Grizāne, Žanna Klāra Vasiļjeva, Marija Babra un Olga Orole.