Īstenotas divas projekta aktivitātes

19.05.2009. noslēgta Vienošanās Nr.2009/0061/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/060 starp Dagdas pilsētas domi un Valsts Izglītības Attīstības Aģentūru (VIAA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā” īstenošanu.

 

Pirmais pārskata periods par projekta īstenošanas gaitu noslēdzas 2009.gada 31.oktobrī.

 

Projekta ieviešana pārskata periodā kopumā noritēja saskaņā ar līgumā/vienošanās plānoto. Projekta mērķu sasniegšanai šajā periodā pilnībā tika īstenota 1. aktivitāte – Telpu renovācija un 2. aktivitātes 2.2. apakšaktivitāte – Aprīkojuma (mēbeļu) iegāde 4 dabaszinātņu kabinetiem.

 

Augstākminēto aktivitāšu īstenošanai kopā izlietoti Ls 34683,48, t.sk., renovācijas darbiem – Ls 19813,64 , aprīkojuma(mēbeļu) iegādei – Ls 14869,84.

 

Lai netiktu apdraudēta izglītības programmu realizēšana renovācijas darbu veikšanas laikā, šie darbi tika savlaicīgi ieplānoti un veikti skolēnu vasaras brīvdienās – jūlijā un augustā. Sakarā ar to, ka, atklātā konkursa rezultātā, gan renovācijas darbus , gan aprīkojuma piegādi veica viena un tā pati firma – SIA „Meistars-JVK,” arī mēbeļu piegāde un uzstādīšana tika veikta augustā. Tādējādi visi 4 dabaszinātņu kabineti bija savlaicīgi sagatavoti jaunā mācību gada uzsākšanai, ko atzinīgi novērtēja gan Krāslavas skolu valdes speciālisti, gan Dagdas vidusskolas vadība, gan dabaszinātņu priekšmetu skolotāji un, protams, arī skolēni.

 

Tā kā augstāk minētās aktivitātes tika pilnībā īstenotas, arī projektā plānotie sasniedzamie rezultāti šo aktivitāšu ietvaros tika pilnībā sasniegti.