Projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” realizācija

2010. gada 11. janvārī starp Valsts Izglītības attīstības aģentūru un Dagdas novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.

(Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575)

 

Projekts sastāv no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iesniegtajiem 3 projektiem:

  • Andrupenes pamatskolas informatizācija,
  • Dagdas vidusskolas informatizācija,
  • Ezernieku vidusskolas informatizācija.

Skolu informatizācijas mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu samazinošu, un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kas uzlabos izglītības kvalitāti un efektivitāti. Ieguvēji būs visas izglītības procesā iesaistītās puses.

 

Projekta ietvaros skolas tiks nodrošinātas ar stacionāriem un portatīviem datoriem, tiks iegādāta multimediju tehnika (projektors, interaktīvā tāfele) un attīstīts lokālais datortīkls.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 29247,45  LVL. No tiem 85% jeb 24860,33 LVL ir Eiropas regionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums, 15% jeb 4387,12 LVL Valsts budžeta finansējums.              

 

Andrupenes pamatskolā projekta ietvaros tiks nodrošināti  9 stacionārie datori un 2 portatīvie datori, multimediju tehnika un lokālais datortīkls. Dagdas vidusskola iegūs 10 stacionāros datorus, un tiks attīstīts lokālais datortīkls. Savukārt, Ezernieku vidusskola iegādāsies multimediju tehniku, 10 stacionāros datorus un 2 portatīvos datorus, kā arī tiks izveidots lokālais datortīkls.

 

 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2011.gada  30.jūnijam.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

28.05.2010.