Noslēgušās pēdējās projekta aktivitātes

Sakarā ar preces piegādes kavēšanos, projekta Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575 „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” gala termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 31.decembrim, taču visiem par prieku pēdējās aktivitātes noslēdzās jau skolēnu vasaras brīvlaikā - 28.augustā.

 

Projekta ietvaros Dagdas un Ezernieku vidusskolām ir iegādāti 10 stacionārie datori skolēniem, bet Andrupenes pamatskolai 9 stacionārie datori; visās 3 skolās attīstīts lokālais datortīkls; Andrupenes un Ezernieku skolām ir iegādāts skolotāja portatīvais dators un  multimediju kabinetu aprīkojums, kas ietver sevī portatīvo datoru, interaktīvo tāfeli, projektoru, digitālo datu kameru.

 

Pateicoties projektam, izglītības iestādes tika nodrošinātas ar atbilstošu, izmaksu samazinošu un uzticamu informācijas infrastruktūru, kam ir svarīga loma izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanā.

 

Noslēgtajā līgumā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 32 992,71. Visas projekta attiecināmās izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

projekta vadītāja

28.12.2012.