Ir uzsākti sagatavošanās darbi projekta „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros

Projektā „Dagdas novada izglītības iestāžu informatizācija” ir paredzētas sekojošas aktivitātes: stacionāro un portatīvo datoru iegāde, multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde- interaktīvā tāfele un projektors, lokālo datortīklu attīstība.

(Nr. 2010/0002/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/575)

 

Maija sākumā vairākiem uzņēmumiem tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu lokālo datortīklu attīstībai, kā rezultātā 2010.gada 28.lūlijā starp Dagdas novada pašvaldību un SIA „STARNET” tika noslēgts līgums par preces piegādi un darbu veikšanu.

Darbu izpildes termiņš ir 2010.gada 1.oktobris.

 

Lokālo datortīklu attīstība notiks projektā paredzētajās Dagdas novada skolās:

  • Andrupenes pamatskolā,
  • Dagdas vidusskolā,
  • Ezernieku vidusskolā.

 

Visās nosauktajās skolās jau ir lokālais datortīkls, taču, ņemot vērā informācijas tehnoloģiju ātros attīstības tempus, tas ir novecojis un tā efektīvai darbībai ir nepieciešama tehniskā modernizācija.

 

Projekta ietvaros modernizētais lokālais datortīkls tiks savienots ar skolās jau esošo lokālo tīklu.

Lielāko daļu darba lokālo tīklu attīstībā ir iecerēts paveikt jau augustā, kamēr skolēni ir vasaras brīvlaikā.

 

Informāciju sagatavoja:

Ineta Kokare

 projekta vadītāja

30.07.2010.