Zaļie maršruti bez šķēršļiem

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekts

Zaļie maršruti bez šķēršļiem

Green routes without obstacles

LLB-2-257 - "Zaļie maršruti” / "Green routes"

 

VADOŠĀ PARTNERA KONTAKTINFORMĀCIJA

Projekta vadītāja: Sanita Zunda

E-pasts: sanita.zunda@ daba.gov.lv

Mob.tālr. +371 26256394


PROJEKTA APRAKSTS

JOMA:

Dabas tūrisms

 

ĪSS APRAKSTS:

Projekta īstenošanas rezultātā trijās robežvalstīs tiks izveidota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgota dabas tūrisma infrastruktūra. Latvijā - dabas taka un laivu piestātne Rāznas nacionālajā parkā, Lietuvā – āra klase, ūdens maršruts un apmeklētāju centrs Gražutes reģionālajā parkā, Baltkrievijā - dabas taka un apmeklētāju centrs Zaborjes ciemā. Paralēli būvniecībai tiks apkopota pieredze darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizētas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā. Tie iegūs zināšanas, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem piemīt invaliditāte, kā sava uzņēmuma tūrisma produktu darīt pieejamu šai klientu mērķgrupai. Projekta gaitā tiks izstrādāti pārrobežu dabas tūrisma maršruti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 - 3 dienu ilgiem ceļojumiem, kuri būs iekļauti Zaļo maršrutu bukletā, kas būs pieejams latviešu, lietuviešu, baltkrievu un angļu valodās tūrisma centros un interneta tīmekļa vietnēs.

 

PROJEKTA MĒRĶI:

1. Veicināt sadarbību pārrobežu tūrisma jomā dažādām sociālajām grupām, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

2. Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

3. Sekmēt sabiedrības iecietību un izpratni pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI:

  • radīti jauni un pielāgoti esošie dabas tūirsma infrastruktūras elementi ceļotājiem ar īpašām vajadzībām; 
  • izstrādāti maršruti 2-3 dienu ceļojumiem pierobežas reģionos tūristiem ar īpašām vajadzībām; 
  • sagatavoti drukātā un elektroniskā veidā pieejami šo maršrutu bukleti 4 valodās; 
  • izstrādātas rekomendācijas un praktiski padomi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.


ĪSTENOTĀJI:

VADOŠAIS PARTNERIS

 

SADARBĪBAS PARTNERI

ASOCIĒTIE PARTNERI

PAMATDATI:

IDENTIFIKĀCIJAS NR.

LLB-2-257

ĪSTENOŠANAS LAIKS

12 mēneši (2013.gada 31.decembris – 2014.gada 29.decembris)

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

172 337.90 EUR

ES LĪDZFINANSĒJUMS

90% (155 104.11 EUR) no pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Latvija-Lietuva-Baltkrievija

LĪDZFINANSĒJUMS

10% (25185,64 EUR) projekta partneru līdzfinansējums

ĪSTENOŠANAS VIETA

Latvija (Latgales reģions), Baltkrievija (Vitebskas apgabals), Lietuva (Utenas un Viļņas apgabals)

PAPILDUS INFO:

Par šīs sadaļas saturu ir atbildīga Dagdas novada pašvaldība un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus