Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros invalīdu brālība “NEMA” piedāvā dažādus  papildpasākumus Dagdas novada  trūcīgām, ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

 

Augstāk minošās personas  var piedalīties dažādās nodarbībās, kuru laikā var  apgūt prasmes adīšanā, šūšanā kā arī izgatavot saimniecībai noderīgas lietas, veselīgā vingrošana, līnijdejas un latvisko tradicionālo rotaļu apgūšana. Tāpat arī trūcīgām, ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām  personām ir iespēja saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanā. Dažādu speciālistu vadībā darbojas atbalsta grupas, kuru laikā ir iespēja attīstīt praktiskas sadzīves iemaņas. Fiziskās aktivitātes un izglītojošie semināri  palīdz sociāla riska grupas cilvēkiem socializēties, vieglāk iekļauties sabiedrībā, kā arī veicina sociālo prasmju attīstību.

 

Eiropas Atbalsta fonda darbības programmas ietvaros notiek  „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”.

Dagdas novadā atbalsta  komplektus var saņemt:      

Skolas iela 3, Andrupene, Andrupenes pag., pirmdien  9.00-12.00

Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, pirmdien  9.00-12.00

Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pagasts, pirmdien  9.00-12.00

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, pirmdien  9.00-12.00

"Pasts", Ezernieki, Ezernieku pagasts, pirmdien  9.00-12.00

Saules iela 15, Konstantinovas pagasts, pirmdien  9.00-12.00

"Ošupe", Neikšāni, Ķepovas pagasts, pirmdien 9.00-12.00

Skolas iela 5, Svariņu pagasts, ceturtdien  9.00-12.00

"Tautas Nams", Šķaune, Šķaunes pagast, pirmdien 9.00- 12.00

Pasta iela 33a, Dagda, otrdien 9.00-12.00 (tiek izsniegti  pārtikas preču komplekti )

Lāčplēša iela 2, Dagda,  trešdien  9.00 līdz 12.00   (tiek izsniegti  higiēnas un saimniecības preču komplekti, kā arī  varēs saņemt  individuālo mācību piederumu komplektus vai skolas somas).

 

Tiesības saņemt pārtikas preces un piedalīties papildpasākumos ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • - ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošo personu atzīšanu par trūcīgu izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam;
  • - ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību minētais vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā. Pašvaldības sociālais dienests izziņā norāda katra ģimenes locekļa (personas) dzimšanas datumu un izziņas izsniegšanas datumu un numuru.

 

Projekta koordinatore:

Mārīte Zariņa

28888094

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja