Asūnes jaunieši pēta vidi

Jauniešu biedrība "Ašo kompānija” no 15.līdz 19.jūnijam īstenoja LVAF  projektu „Vides izglītības nometne „Dabai draudzīgie pētnieki””

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējumam (888 EUR) un Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumam (312 EUR), 16 jaunieši (t.sk. 1 ar īpašām vajadzībām) 5 dienas varēja radoši un interesanti darboties vides dienas nometnē.

Projekta mērķis- rosināt bērnu un jauniešu interesi darboties vides izglītības aktivitātēs, mācīties pētīt un saudzēt dabu, kā arī veicināt vēlmi saturīgi pavadīt brīvo laiku dabā.

Pirmajā nometnes dienā tās dalībnieki darbojās kopā ar bioloģijas skolotāju Ainu Skoromko- aktīvi iesaistījās materiālu vākšanā par Latvijā aizsargājamām teritorijām un to veidiem, aizsargājamiem augiem, dzīvniekiem un putniem, t.sk., Asūnes ezerā. Tika izveidota prezentācija par aizsargājamiem objektiem un to nozīmi. Pēcpusdienā jaunieši  iepazinās ar projekta ietvaros iegādātajām vides spēlēm: Dabas kalendāru, galda spēli ” Zveja” , magnētisko karti „ Daba un tās aizsardzība”, ”Galda spēle vides apziņas celšanai”.

Nākamajā dienā nometnes dalībnieki kopā ar skolotāju Ainu devās āra nodarbībās ”Asūnes ezera aizsargteritorijas pētīšana: ezera ekosistēma”. Teorētiskās zināšanas tika apvienotas ar praktisko darbošanos- jaunieši novēroja un fotografēja niedru liju un mazo ormanīti, kas ligzdo Asūnes ezera krastos, izveidoja ezera ekosistēmas shēmu, pētīja ezera krasta augus un ūdens kukaiņus, novēroja dažādas zivju sugas un secināja, ka Asūnes ezera biotops aizaug. Pēcpusdienā jaunieši aktīvi iesaistījās vides spēlēs ārā: glābās no „lavīnas”, tika pāri „purvam”, kā arī„ iestādīja” pupiņas „dārzā”.

Trešajā nometnes dienā dalībnieki, darbojoties ar skolotāju Ainu, apkopoja iepriekšējās dienās iegūtos materiālus un veidoja prezentāciju par darbu projektā. Katrs jaunietis varēja izpaust savus talantus, zīmējot vai strādājot ar datoru. Pēc tam visi devās uz Asūnes ciema parku ” Mīlestības taku”, kur  ravēja un  gatavoja augsni, kā arī iestādīja  košumkrūmus un puķes.Darbošanās parkā palīdzēja saskatīt, izjust un iemācīties saudzīgi attiekties pret dabu.

Arī nākamā diena nometnes dalībniekiem bija ne mazāk interesanta:

 Izzinošās ekskursijas uz  Vides izglītības un kultūras centru ”Ķepa” un Jaundomes vides izglītības centru  paplašināja nometnes dalībnieku redzesloku par Latgales krāšņo dabu. ”Ķepā” apskatījām ekspozīciju ar meža floras un faunas bagātībām: dažādas koku sugas, sēnes un aizsargājamos augus, izgājām bebru taku un nogaršojām bļīņas dabas un tradicionālās kultūras atbalsts biedrībā ”Austrumu robeža”- pateicamies saimniecītei Ritai par garšīgajām pusdienām!

 Jaundomē iepazināmies ar ūdens floru un faunu, piedalījāmies ūdens dzīvības izzināšanas nodarbībās vides klasē, kā arī interaktīvajās nodarbībās, kas papildināja dabas vides zināšanas. Jaunieši, atraktīvā gida Armanda Pudnika pavadījumā, devās vērot putnus dabā, kā arī mēģināja noķert zalkti. Pēc darbošanās svaigā gaisā, zivju zupa šķita visgaršīgākais ēdiens!  Paldies pavārītēm  Verai un Intai!

Nometnes noslēgumā tās dalībniekiem tika organizēts brauciens uz Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centru” Ilgas” Silenes dabas parkā. Tur viņi iepazinās ar šī centra tapšanas vēsturi, apskatīja dažādu kukaiņu kolekcijas. Jauniešu vidū lielu interesi izraisīja elektromobiļi, ar kuriem brauc universitātes darbinieki. Vēlāk DU vadošā pētnieka  Mihaila Pupiņa un DU pētnieces Aijas Pupiņas vadītajās nodarbībās jaunieši ieguva informāciju par ūdens vides aizsardzību, par ūdeņiem īpaši aizsargājamajās teritorijās, Eiropas nozīmīgo sugu populāciju atjaunošanu un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšanu. Šajās nodarbībās jaunieši iepazinās ar Silenes dabas parku, ar jaunākajiem sasniegumiem bioloģiskās daudzveidības izpētē, ieguva priekšstatu par dabas aizsardzības problēmām. Kopā ar DU pētniekiem nometnes dalībnieki novadīja monitoringu atjaunotiem biotopiem un izlaistiem bruņurupučiem.

 

Nometnes dalībnieku vārdā pateicos Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai un Dagdas novada pašvaldībai par doto iespēju  jauniešiem darboties nometnē.

Paldies nometnes darba grupai: nodarbību vadītājai Ainai Skoromko un  brīvprātīgajai nometnes vadītājai Žannai Aišpurei!

Paldies pacietīgajam šoferītim Raivim Brencim, Dagdas novada pašvaldības juristiem un grāmatvežiem, Dagdas TV videoinženierim Jānim Viļumam un JIC vadītājai  Ainai Odiņecai  par atbalstu nometnes organizēšanā!

 

O.Lukjanska

Nometnes vadītāja

03.06.2015.