Pašvaldības pabalsti

 • Pabalsts donoriem
 • Pabalsts jaundzimušā aprūpei
 • Pabalsts krīzes situācijā
 • Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti
 • Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
 • Pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai pensionāriem
 • Apbedīšanas pabalsts
 • Vienreizējais pabalsts

Pabalsts donoriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām, kuras ir nodevušas asinis un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00;
 • persona vai tā likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par asins nodošanu;
 • pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes (ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas).

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts tiek piešķirts:

 • vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, kurš deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarējis jaundzimušo bērnu Dagdas novadā;
 • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Dagdas novada teritorijā un adoptē bērnu (vai vairākus bērnus) līdz viena gada vecumam.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 220,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu;
 • 720,00 EUR divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • 1425,00 EUR triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • četru vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumu uzskatīt par ārkārtas situāciju un lēmumu par pabalsta apmēru pieņem novada dome;
 • tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas (adoptēšanas) dienas.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās, katastrofas (ugunsgrēks, plūdi u.c.) apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība. Lēmumu pieņem Dome un pabalsta apmērs ir līdz 3 minimālajām darba algām; 
 • personām un/vai ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība. Lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot situāciju un personas iesniegto dokumentu pamatotību. Pabalsts nevar pārsniegt 1 (vienu) valstī noteikto minimālo darba algas apmēru.

Lasīt vairāk:

2017. gada 23. novembra saistošie noteikumi  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2018.gada 21. februārī saistošie noteikumi Nr.2018/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 21. martā saistošie noteikumi Nr.2019/3 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".

2019.gada 31. oktobrī saistošie noteikumi Nr.2019/8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos  Nr.2017/8 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā".


Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti

Pabalsts tiek piešķirts:

 • Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, kuras:

               - faktiski dzīvo vienas;
               - dzīvo kopā ar bērnu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam;
               - dzīvo kopā ar citu personu, kurai arī piešķirta invaliditāte.

 Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā;
 • pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

 

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • trūcīgām personām (ģimenēm), daudzbērnu ģimenēm, nepilnām ģimenēm, pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts dušas pakalpojuma apmaksai, taloni 2 (divas) reizes mēnesī.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

 

Pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai pensionāriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • pensionāriem, kuri nestrādā, saņem tikai vecuma pensiju, kuras apmērs ar piemaksu nepārsniedz EUR 300,00 mēnesī.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts 1 (vienu) reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja materiālās situācijas un ģimenes sastāva izvērtēšanas uz attaisnojošu dokumentu pamata.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.


Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts:

 • gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai nepienākas apbedīšanas pabalsts no darba vietas, VSAA u.c., apbedīšanas pabalsts piešķirams 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā;
 • gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai pienākas apbedīšanas pabalsts no darba vietas, VSAA u.c., bet tā apmērs ir zemāks par 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru. Piešķirams papildus pabalsts apbedīšanai apmērā, kas kopsummā ar apbedīšanas pabalstu sastāda 1 (vienas) valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.

Lasīt vairāk:

2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

2019. gada 31. janvārī saistošie noteikumi Nr. 2019/1 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.

 

Vienreizējais pabalsts

Pabalsts tiek piešķirts:

 • politiski represētām personām;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un LR Nacionālo bruņoto spēku starptautisko operāciju veterāniem;
 • Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu dalībniekiem;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • Otrā Pasaules kara dalībniekiem;
 • Afganistānas kara dalībniekiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

      * pabalsts EUR 30,00 apmērā 1 (vienu) reizi gadā tiek piešķirts personai, kura iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un uzrāda dokumentu, kas apliecina jebkuru no augstāk minētajiem statusiem.

Lasīt vairāk:

2017.gada 21. decembra saistošie noteikumi Nr.2017/11 „Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā”.


Informācija atjaunota 06.05.2020.