Pašvaldības pabalsti

Pabalsts donoriem

Pabalsts tiek piešķirts:

 • personām, kuras ir nodevušas asinis un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00;
 • persona vai tā likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par asins nodošanu;
 • pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes (ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas).

Lasīt vairāk:

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.36 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts tiek piešķirts:

 • vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, kurš deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarējis jaundzimušo bērnu Dagdas novadā;
 • personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Dagdas novada teritorijā un adoptē bērnu (vai vairākus bērnus) līdz viena gada vecumam .

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • 220,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu;
 • 720,00 EUR divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • 1425,00 EUR triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā;
 • četru vai vairāk bērnu piedzimšanas gadījumu uzskatīt par ārkārtas situāciju un lēmumu par pabalsta apmēru pieņem novada dome;
 • tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas (adoptēšanas) dienas.

Lasīt vairāk:
2013.gada 24.aprīļa saist.not.Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts ārkārtas situācijā

Pabalsts tiek piešķirts:

 • stihisku nelaimes, ugunsgrēka, plūdu un citos ārkārtas gadījumos - lēmumu pieņem Dome un pabalsta apmērs ir līdz 3 minimālajām darba algām;  
 • ārkārtas situācijā - apbedīšanas gadījumos (ja nepienākas pabalsts no VSAA vai darba devēja)  1 minimālās darba algas apmērā.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā'';

2013.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.17 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr. 8 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti

Pabalsts tiek piešķirts:

 • Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem personām ar invaliditāti, kuras:

               - faktiski dzīvo vienas;
               - dzīvo kopā ar bērnu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam;
               - dzīvo kopā ar citu personu, kurai arī piešķirta invaliditāte.

 Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai tiek piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā;
 • pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.4 ,,Par sociālo palīdzību Dagdas novadā''

2013.gada 18. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

2015.gada 19.novembra saistošie noteikumi Nr.10 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts:

 • pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek piešķirts dušas pakalpojuma apmaksai 2 (divas) reizes mēnesī, ja personas nestrādā un kuru pensijas vai pabalstu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas līmeni.

Lasīt vairāk:

2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

2013.gada 21.novembra Nr.36 “Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “ Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā””

Informācija atjaunota 04.02.2016.